2008 rok

Uchwała Nr 166/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku.

 

Uchwała Nr 166/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie utraty mocy uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku oraz uchwały Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 29 kwietnia 2008 roku uchwały Nr XVII/113/2008 w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp., z dniem 31 sierpnia 2008 roku tracą moc uchwały:

  • Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego zdnia15lutego 2007 roku w sprawie powierzenia zadania doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
  • Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

Uzasadnienie
do uchwały Nr 166/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 maja 2008 r.

w  sprawie  utraty  mocy  uchwały  Nr 24/2007  Zarządu  Średzkiego  z  dnia 15 lutego 2007 roku oraz uchwały Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku.

Na podstawie uchwały Nr XVII/113/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

W związku z tym uzasadniona jest - z dniem 31 sierpnia 2008 r. - utrata mocy uchwał Zarządu Powiatu Średzkiego, na podstawie których powierzone zostały zadania doradców metodycznych nauczycielom zatrudnionym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Vending.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie MEDI-PHARM pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5, na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Dallmayr Kaffee powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Alois Dallmayr.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., 12 m2 gruntu, stanowiącego część działki ozn. nr 2002/6, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 3 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania drogi powiatowej w miejscowości Mączniki
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie sprzedaży oraz przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 274/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie części działki, położonej w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie części powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2009 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej przedstawionej we wniosku Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja".
w sprawie przekazania sprzętu stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego ...
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
dot. wszczęcia pczynności przez ZDP w Środzie Wlkp. w celu udzielenia zamówień publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg, obsługi promu rzecznego, zakupu paliw.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
uchylająca uchwałę Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2008 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Powiatowej Kolei Wąskotorowej w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego wymienionych w uchwale Rady Powiatu Jarocińskiego Nr XXIV/144/08 z dnia 30-06-2008 r..
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch kserokopiarek Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr 131/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008.
w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia ulic na terenie miasta Śrem kategorii dróg powiatowych
w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV, Kromolice - Pątnów, na terenie gminy Dominowo, obręby: Gablin, Chłapowo, Dominowo, Poświątne i Orzeszkowo.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007"
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2007 rok.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku oraz uchwały Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. o nr 101, 143, 104, 107 obr. Solec oraz na dz. nr 112 i 163/2 w obr. Sulęcin, gm. Krzykosy.
w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie upoważnienia Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska i we wsi Brodowo do kategorii dróg gminnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Winnej Górze.
w sprawie warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 1.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie gminy Środa Wielkopolska w m. Kijewo do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zmiany uchwały Nr 143/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007"
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego"
w sprawie upoważnienia Pani Anety Kłopot-Warteckiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego i magazyn sprzętu przeciwpowodziowego" w 2008 r.
w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.