2008 rok

Uchwała Nr 227/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

Uchwała Nr 227/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.

Na podstawie §6 Uchwały nr X/65/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz §1 ust 1 i 3 Uchwały Nr XI/79/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. Określa się następujące wysokości kwot dotacji dla:

  1. Szkoły Policealnej „Szkoleniowiec"

        - 82.080,00 zł (6.840,00 zł miesięcznie).

  1. Technikum Uzupełniającego „Szkoleniowiec"

           - 120.840,00 zł (10.070,00 zł miesięcznie).

  1. Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Szkoleniowiec"

         - 134.832,00 zł (11.236,00 zł miesięcznie).

  1.  Trzyletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Szkoleniowiec"

         - 66.144,00 zł (5.512,00 zł miesięcznie).

  1. Prywatnej Szkoły Policealnej „Euronauka"

          - 154.440,00 zł (12.870,00 zł miesięcznie).

  1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Euronauka"

              - 250.584,00 zł (20.882,00 zł miesięcznie)

      7.  Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zaniemyślu (2-letnie)

            - 22.896 zł (1.908,00 zł miesięcznie)

     8.   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zaniemyślu (3-letnie)

         - 15.264,00 zł (1.272,00 zł miesięcznie)

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Piotr Piekarski
Starosta Średzki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 227/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.

            Zgodnie z §1 ust 1 Uchwały nr XI/79/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec", Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec", Trzyletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec", Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka", Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaniemyślu, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaniemyślu) otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Średzki. W roku 2008, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej, kwota ta wynosiła 106,00 zł na ucznia miesięcznie.            

            Na podstawie podanej do 30 września 2008 r. przez szkoły niepubliczne planowanej liczby uczniów, a także w oparciu o sprawozdania SIO na dzień 30 września 2008 r. obliczono wysokość dotacji dla:

- Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec"

95 uczniów x 106 zł = 10.070,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 120.840,00 zł rocznie

- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"              

106 uczniów x 106 zł = 11.236,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 134.832,00 zł rocznie

- Trzyletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"

52 uczniów x 106 zł = 5.512,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 66.144,00 zł rocznie

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"

197 uczniów x 106 zł = 20.882,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 250.584,00 zł rocznie

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaniemyślu

18 uczniów x 106 zł = 1.908,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 22.896,00 zł rocznie

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaniemyślu

12 uczniów x 106 zł = 1.272,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 15.264,00 zł rocznie.

Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (Szkoła Policealna „Szkoleniowiec",   Prywatna Szkoła Policealna „Euronauka") otrzymują dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Średzkiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. Powiat Średzki w roku 2008 prowadził Szkołę Policealną nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Powiatu Średzkiego na rok 2008 na prowadzenie szkoły policealnej wynosiły 2.160,00 zł na ucznia rocznie (180 zł na ucznia miesięcznie). Na tej podstawie obliczono wysokość dotacji dla:

- Szkoły Policealnej „Szkoleniowiec"

76 uczniów x 90 zł = 6.840,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 82.080,00 zł rocznie

- Prywatnej Szkoły Policealnej „Euronauka"

143 uczniów x 90 zł = 12.870,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 154.440,00 zł rocznie.

Kwoty powyższych dotacji zostaną skorygowane po otrzymaniu przez powiat metryczki subwencji oświatowej na rok 2009. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Vending.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie MEDI-PHARM pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5, na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Dallmayr Kaffee powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Alois Dallmayr.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., 12 m2 gruntu, stanowiącego część działki ozn. nr 2002/6, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 3 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania drogi powiatowej w miejscowości Mączniki
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie sprzedaży oraz przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 274/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie części działki, położonej w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie części powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2009 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej przedstawionej we wniosku Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja".
w sprawie przekazania sprzętu stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego ...
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
dot. wszczęcia pczynności przez ZDP w Środzie Wlkp. w celu udzielenia zamówień publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg, obsługi promu rzecznego, zakupu paliw.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
uchylająca uchwałę Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2008 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Powiatowej Kolei Wąskotorowej w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego wymienionych w uchwale Rady Powiatu Jarocińskiego Nr XXIV/144/08 z dnia 30-06-2008 r..
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch kserokopiarek Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr 131/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008.
w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia ulic na terenie miasta Śrem kategorii dróg powiatowych
w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV, Kromolice - Pątnów, na terenie gminy Dominowo, obręby: Gablin, Chłapowo, Dominowo, Poświątne i Orzeszkowo.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007"
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2007 rok.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku oraz uchwały Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. o nr 101, 143, 104, 107 obr. Solec oraz na dz. nr 112 i 163/2 w obr. Sulęcin, gm. Krzykosy.
w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie upoważnienia Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska i we wsi Brodowo do kategorii dróg gminnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Winnej Górze.
w sprawie warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 1.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie gminy Środa Wielkopolska w m. Kijewo do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zmiany uchwały Nr 143/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007"
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego"
w sprawie upoważnienia Pani Anety Kłopot-Warteckiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego i magazyn sprzętu przeciwpowodziowego" w 2008 r.
w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.