2009 rok

Uchwała Nr 300/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2009 r.

 

Uchwała Nr 300/2009 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr 481/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

     § 1. W załączniku do uchwały Nr 481/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.  wprowadza się następujące zmiany:

-    punkt  V  ust. 3, 4 i 5  otrzymują  brzmienie :

3.   Stanowisko ds. drogownictwa (1) :

1.  planuje  roczne  i wieloletnie  potrzeby  w zakresie budowy i utrzymania dróg  powiatowych,
2.  przygotowuje i  zleca  kosztorysy  inwestorskie z zakresu dróg, obiektów mostowych  promu   oraz weryfikuje  kosztorysy  ofertowe,
3. przygotowuje i zleca do opracowania wymagane dokumenty lub dokumentację na  zadania  remontowe  i  inwestycyjne  na sieci dróg  powiatowych 
4. przygotowuje opinie  związane z wszelkimi interwencjami dotyczącymi stanu dróg ZDP,
5. opracowuje sprawozdawczość  z  zakresu bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg,
6. opracowuje uproszczoną dokumentację  techniczną  na zabiegi utrzymaniowe dróg,
7. opracowuje  dane wyjściowe  do projektów drogowych oraz opiniuje geometrię  drogi w projektach budowlanych,
8. planuje i prowadzi  zimowe  utrzymanie  dróg w ZDP,
9. zleca   przeglądy podstawowych obiektów mostowych co najmniej raz  w roku,
10. uczestniczy  w odbiorach robót mostowych i drogowych  zlecanych przez ZDP,
11. planuje  roczne  i  wieloletnie potrzeby  w zakresie budowy  i  utrzymania obiektów mostowych,
12. przygotowuje  opinie  dotyczące  wszelkich interwencji w zakresie obiektów mostowych  i przeprawy  promowej,
13. dokonuje  kontroli  merytorycznej  dokumentacji  sprzedaży  i najmu, zakupu  i usług  robót  budowlanych, przychodu i rozchodu materiałów,
14. prowadzi ewidencję dróg administrowanych przez ZDP, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15. prowadzi ewidencję obiektów mostowych administrowanych przez ZDP, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16. prowadzi  archiwum w ZDP,
17.  dba  o właściwe  zabezpieczenie siedziby ZDP  przed włamaniem , kradzieżą i  pożarem.

   4.     Stanowisko ds.  Drogownictwa (2) :

1. przygotowuje  w  uzgodnieniu  z  Dyrektorem  ZDP postanowienia  i  decyzje  na  zajęcie  pasa drogowego,
2. prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń i nalicza opłaty za zajęcie pasa drogowego w uzgodnieniu z Dyrektorem,                                                         
3. współuczestniczy  w  przeprowadzaniu  kontroli  prawidłowości  zastosowania i  funkcjonowania  znaków  drogowych  sygnalizacji  świetlnej  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz  ich  zgodności z zatwierdzoną  organizacją  ruchu,
4. uczestniczy  w  prowadzeniu  zimowego  utrzymania  dróg  w ZDP,
5. opracowuje  dane wyjściowe  do projektów drogowych oraz opiniuje geometrię  drogi  w  projektach budowlanych,
6.  uczestniczy  w odbiorach robót mostowych zlecanych przez ZDP,
7.  uczestniczy  w odbiorach robót drogowych zlecanych przez ZDP,
8.  uczestniczy  w komisyjnych przeglądach stanu technicznego obiektów budowlanych zaplecza,
9.  przygotowuje i  zleca  kosztorysy  inwestorskie z zakresu dróg, obiektów mostowych  promu  oraz weryfikuje  kosztorysy  ofertowe.
10. prowadzi  wyrywkową  kontrolę  stanu dróg podległych administracji ZDP,

       5.     Stanowisko ds. Drogownictwa (3):

1. przygotowuje w uzgodnieniu z Dyrektorem zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych i  nalicza opłaty z tego tytułu,
2. uczestniczy w prowadzeniu zimowego utrzymania dróg w  ZDP,
3. prowadzi ewidencję dróg administrowanych przez ZDP, zgodnie z obowiązującymi  przepisami,
4. zbiera i rejestruje dane o ruchu drogowym oraz o wypadkach drogowych na terenie ZDP,
5. przygotowuje i organizuje generalne i uzupełniające  pomiary  ruchu,
6. prowadzi rejestr pozostałych dokumentacji technicznych,
7. współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania  znaków  drogowych  sygnalizacji  świetlnej  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz ich  zgodności  z  zatwierdzoną  organizacją  ruchu,
8. dokonuje  kontroli  merytorycznej  dokumentacji  zakupu i usług  pozostałych,   dokumentacji  dochodów  środka  specjalnego,  przychodu  i rozchodu  materiału.
9. zbiera  opinie  i  materiały  dotyczące  roszczeń użytkowników dróg o likwidację szkód mających związek z nienależytym utrzymaniem dróg,
10.  przygotowuje  w   uzgodnieniu  z  Dyrektorem   sprawy  z  zakresu  zarządzania  ruchem na  drogach  powiatowych  i  gminnych - decyzje , opinie  i  uzgodnienia
11.  rozpatruje  projekty  organizacji  ruchu  oraz  wnioski  dotyczące  zmian  organizacji  ruchu,
12.  zleca  do  opracowania  projekty  organizacji  ruchu  uwzględniające  wnioski  wynikające  z  przeprowadzonych  analiz  organizacji  i bezpieczeństwa  ruchu,
13. przekazuje zatwierdzone  organizacje  ruchu  do  realizacji,
14. przechowuje projekty  organizacji  ruchu i  prowadzi  ich  ewidencję,   
                                                                                                                             "

- w punkcie  V  dodaje się ust. 7  w  brzmieniu:

Stanowiska robotnicze na kolei wąskotorowej
1. wykonują roboty utrzymania torów, rozjazdów, przejazdów oraz obiektów mostowych,  a w szczególności:

 • dokonują obchodów torów, dla oceny ich stanu technicznego
 • wykonują pojedynczą wymianę podkładów
 • wykonują pojedynczą wymianę podrozjazdnic
 • wykonują ręczne podbijanie podkładów i podrozjazdnic
 • wykonują dokręcanie śrub łubkowych, stopowych i wkrętów oraz dobijanie haków
 • wykonują nasuwanie torów w planie
 • wykonują poprawienie szerokości toru
 • wykonują bieżące koszenie traw i chwastów oraz wycinanie zarośli na stacjach , peronach i międzytorzach stacyjnych

2. wykonują roboty napraw bieżących i rewizyjnych taboru a w szczególności :

 • wymiana pojedynczych części
 • wymiana klocków hamulcowych wraz z regulacją przekładni hamulca
 • malowanie wagonów od wewnątrz i na zewnątrz
 • wykonanie robót konserwacyjnych podwozi wagonów i wózków wagonowych.

3.  wykonują drobne roboty naprawcze w budynkach służbowych PKW Środa   
                                                                                                                               "

punkt VI  ust. 2  otrzymuje brzmienie :


2.  Stanowisko ds. Drogownictwa

1.  prowadzi  ewidencję materiałów zmagazynowanych w SD,
2. przyjmuje i wydaje  na podstawie odpowiednich dokumentów materiały z  magazynu SD ,
3. sprawdza zamknięcia i plombowanie  drzwi , oraz zabezpieczanie  przechowywania  kluczy i  plomb,
4. prowadzi ewidencję czasu pracy, zwolnień i urlopów  pracowników  SD,
5. pośredniczy w załatwieniu spraw socjalnych pracowników SD,
6. zabezpiecza wyposażenie punktów pierwszej pomocy,
7. rozlicza   posiłki  regeneracyjne i  napoje w  SD,
8. zabezpiecza  zaplecze  SD  w  stanowiska i sprzęt  p. poż. zgodnie z aktualną  etatyzacją,
9. prowadzi karty wyposażenia indywidualnego pracowników  SD,
10. zabezpiecza utrzymanie czystości pomieszczeń i zaplecza, oraz wyposażenia pracowników  w środki  czystości,
11. prowadzi  dokumentację  eksploatacyjną środków transportowych i sprzętowych SD.
12. bierze udział w zimowym utrzymaniu dróg,
13. prowadzi  wyrywkową  kontrolę  stanu dróg podległych administracji ZDP,
14. określa  potrzeby rekultywacyjne  na obszarze ZDP,
15. planuje i nadzoruje  nasadzenia  drzew  i  krzewów  oraz  wycinki drzew,
16. opracowuje sprawozdawczość  z zakresu bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg,
17. prowadzi księgi  obiektów budowlanych  oraz zleca i organizuje  okresowe  przeglądy techniczne obiektów budowlanych stanowiących zaplecze ZDP.
18. prowadzi  sprawy  bhp  ZDP,
19. prowadzi  sprawy  związane   z  Obroną  Cywilną ,
20. zabezpiecza  porządek  i czystość  siedziby ZDP oraz nadzoruje  realizację  umów w zakresie sprzątania w  ZDP,  

                                         "

- w punkcie VI  dodaje się  ust. 3 w brzmieniu:

„Stanowiska robotnicze:
1. dokonują  objazdów dróg, znajdujących się w administracji SD, dla bieżącej oceny stanu technicznego tych dróg, obiektów mostowych, urządzeń drogowych i budynków,
2. wykonują roboty interwencyjne na drogach i obiektach mostowych związane z  zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu, łącznie z utrzymaniem i zabezpieczeniem oznakowania,
3. prowadzą roboty z zakresu letniego utrzymania  dróg obiektów mostowych i przeprawy promowej , a w szczególności :

 • wykonują bieżące remonty cząstkowe nawierzchni  dróg,
 • wykonują bieżące naprawy chodników,
 • wykonują bieżące wcinki w poboczach lub umacniają pobocza dróg,
 • wykonują bieżącą wymianę oznakowania pionowego dróg,
 • wykonują bieżące uzupełnienia oznakowania poziomego dróg,
 • wykonują na bieżąco mycie znaków pionowych,
 • wykonują bieżącą wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonują bieżącą wycinkę drzew przydrożnych i krzewów,
 • wykonują bieżące koszenie traw i chwastów,
 • wykonują bieżącą renowację rowów,
 • wykonują bieżące oczyszczanie elementów kanalizacji deszczowych.

                                                                                                             "

- załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

Załącznik do uchwały: schemat organizacyjny ZDP - do pobrania (plik pdf)

Uzasadnienie
do uchwały Nr 300/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2009 roku


zmieniającej uchwałę Nr 481/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych  w Środzie Wlkp.

            W związku z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. oraz w związku z potrzebą dostosowania struktury organizacyjnej  Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do potrzeb związanych z zatrudnianiem pracowników, zaistniała konieczność dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym tej powiatowej jednostki organizacyjnej, uchwalonym przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 12 czerwca 2006r. Z uwagi na fakt, że zmian regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. dokonuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

 

w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 0,7 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły oraz 1,4 m2 powierzchni w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej w celu zainstalowania automatów spożywczych.
w sprawie przekazania drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali w celu przeprowadzenia kursu prawo jazdy.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2010.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego" przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie wyboru wykonawcy na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeniesień środków między zadaniami realizowanymi ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. działek ozn. nr 2001/1 i nr 2002/1, na których zlokalizowane są studnie głębinowe.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie MEDI-PHARM pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 3 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. gabinetu lekarskiego.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego pod nazwą „Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Zespołu Szkół Rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej powiatu średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2010 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia w budynku szkoły.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2008/2009.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania postanowień.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej i ustalenia dodatku funkcyjnego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie sali wykładowej i placu utwardzonego do prowadzenia nauki jazdy oraz dwóch lokali mieszkalnych.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia w piwnicy szkoły z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2009
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków PFRON w 2009 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego o których mowa w uchwale Rady Powiatu Jarocińskiego Nr XXXVIII/212/09 z dnia 25-06-2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2009-2012".
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją zadania pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z drogą dojazdową na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Środzie Wlkp." ...
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi gminnej nr 603008P o przebiegu: droga powiatowa nr 4076P - Zakrzewice - granica miasta Książ Wlkp. na terenie gminy Książ Wlkp. do kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 4083P o przebiegu Gogolewo - Książ Wlkp. (ul. Gogolewska) na terenie gminy Książ Wlkp. kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 3773P relacji Trzebisławki - Kromolice na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2479P relacji Krerowo - Kromolice na terenie gminy Kórnik i Kleszczewo kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2449P relacji Czerwonak - Wierzenica na terenie gminy Czerwonak i Swarzędz kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2450P relacji Rybojedzko - Sapowice - Strykowo na terenie gminy Stęszew kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2494P relacji Stęszew (ul. Wojska Polskiego, Mosińska, Trzebawska) - Trzebaw na terenie gminy Stęszew kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2493P relacji Trzebaw - Będlewo na terenie gminy Stęszew kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2476P relacji Runowo - Trzebisławki na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2433P relacji Bolechowo - Trzaskowo - Potasze - Owińska na terenie gminy Czerwonak kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2474P relacji Biernatki - Jaszkowo na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2475P relacji Dębiec Jaszkowo na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez SP ZOZ w Środzie Wlkp., Firmie Dallmayr Kaffee powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Alois Dallmayr.
w sprawie upoważnienia Pana Jacka Maciejewskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością ZDP w Środzie Wlkp. ...
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu postanowień i zaświadczeń ...
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy na lata 2009-2012".
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 308/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. za 2008 rok.
w sprawie wyboru wykonawcy na realizację inwestycji pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z drogą dojazdową na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach zadania pn. ...
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2008".
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2489P Koninko - Kamionki na terenie gminy Kórnik powiatu poznańskiego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków PFRON w 2009 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
w sprawie upoważnienia dla Pana Romana Mateli, Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie do udziału w komisyjnym odbiorze prac rekultywacyjnych.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. postanowień i zaświadczeń w zakresie dot. działalności ZDP w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę Nr 481/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2008 rok.
w sprawie wyboru wykonawcy na ubezpieczenie majątku Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." - etap I przebudowa pawilonu dziecięcego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie upoważnienia Pana Romana Mędrek do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie, do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,
w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2008"
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca Uchwałę Nr 167/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną"
w sprawie przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp." dzieci i młodzieży szkolnej (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) podczas Średzkich Sejmików Kultury.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. " uczestników imprezy „Pierwszy Zlot Radości - Zaniemyśl 2009".
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Zespołu Szkół Rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Powiatowej Kolei Wąskotorowej w ramach imprezy pn. „Pociągami RETRO z Poznania do Zaniemyśla".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
dot. upoważnienia Pana Pawła Ludwiczaka - Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp., związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zakup radiowozu specjalistycznego (ambulansu kryminalistycznego), do wartości 65 000 zł. brutto, z wyłączeniem zawarcia umowy.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla potrzeb zawartego Porozumienia Międzygminnego wraz z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko"
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie zmiany uchwały Nr 210/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do uczestniczenia w imieniu Zarządu Powiatu na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
- sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu Śedzkiego z wykonania budżetu za 2008 rok.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „Powitanie wiosny na kolejce".
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Wlkp., pomieszczeń w internacie szkoły.
w sprawie wyrażenia opinii o realizacji inwestycji drogowej „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przedstawionej we wniosku Wójta Gminy Zaniemyśl.
w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie upoważnienia dla Pana Romana Mateli, Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczenia na terenie szkoły.
w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp."
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. procedury zapewniającej prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizację projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków międzynarodowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2009.
w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego i magazyn sprzętu przeciwpowodziowego" w 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiących środki trwałe Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiących środki trwałe Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia w budynku internatu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń na terenie szkoły.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali w celu przeprowadzenia kursu prawo jazdy.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 1 m 2 powierzchni korytarza w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia w budynku szkoły w celu prowadzenia sklepiku szkolnego.
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2009 r.