2009 rok

Uchwała Nr 339/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2009 r.

 

Uchwała Nr 339/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 sierpnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.

     Na podstawie art. 173 ust. 5, 184, 188 ust. 1 pkt 1, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok, uchwala się co następuje:

         § 1. W uchwale nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok, zmienioną uchwałą nr XXVI/152/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009 r., nr XXVII/154/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009r.,  nr XXVIII/160/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009r., nr XXIX/170/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr 286/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z  dnia 13 maja 2009 r., nr 291/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2009 r., nr XXXII/179/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                                                                            264.834,-
do kwoty                                                                                     38.976.755,-

2. w § 2 ust. 1
zwiększa się  dochody bieżące                                                      
o kwotę                                                                                            824.834,-
do kwoty                                                                                    34.084.646,-     

3. w § 2 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                            637.514,-
do kwoty                                                                                    6.006.796,-

4. w § 2 w ust. 1 pkt 2)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
o kwotę                                                                                            171.300,-
do kwoty                                                                                         175.300,-

5. w § 2 w ust 1 pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę                                                                                            11.803,-
do kwoty                                                                                         156.137,-

6. w § 2 ust. 1 pkt 5)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                                                                                            4.217,-
do kwoty                                                                                          8.229,-

7. w § 2 ust. 2
zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę                                                                                            560.000,-
do kwoty                                                                                         4.892.109,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 3)
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu
o kwotę                                                                                            560.000,-
do kwoty                                                                                         1.752.000,-

9. w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                                                            264.834,-
do kwoty                                                                                       42.089.952,-

10. w § 4 ust. 1)
zwiększa się wydatki bieżące                     
o kwotę                                                                                            824.834,-
do kwoty                                                                                       33.886.011,-

11. w § 4 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                                                                            794.399,-    
do kwoty                                                                                       23.132.892,-

12. w § 4 ust. 1 pkt 2)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                            637.514,-
do kwoty                                                                                       6.006.796,-

13. w § 4 ust. 1 pkt 3)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
o kwotę                                                                                            171.300,-
do kwoty                                                                                         175.300,-

14. w § 4 ust. 1 pkt 4)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę                                                                                            11.803,-
do kwoty                                                                                          156.137,-

15. w § 4 ust 1 dodaje się pkt 14)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                                                                                            4.217,-
do kwoty                                                                                          8.229,-

16. w § 4 ust. 2
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę                                                                                            560.000,-
do kwoty                                                                                         8.203.941,-

17. w § 4 ust 2 pkt 1
zmniejsza się wydatki inwestycyjne
o kwotę                                                                                            560.000,-
do kwoty                                                                                         7.176.507,-

18. w § 4 ust. 3 pkt 2)
zmniejsza się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
o kwotę                                                                                            560.000,-
do kwoty                                                                                         1.752.000,-

19. w § 11
rozdysponowuje się rezerwę celową
określoną w ust. 2
na kwotę                                                                                          80.742,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi                                    160.546,-
w tym:

 • określoną lit. a)
  na kwotę                                                                                          64.172,-
  po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi                                     16.043,-
 • określoną lit. e)
  na kwotę                                                                                          3.000,-
  po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi                                           0,-
 • określoną lit. f)
  na kwotę                                                                                           13.570,-
  po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi                                      136.503,-

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załącznik nr 1, 2, 4, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 22a, 22b, 25a, 25b otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b do niniejszej uchwały.       

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Załączniki do uchwały:

 

 

Uzasadnienie
do uchwały nr 339/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 sierpnia 2009 roku

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu o kwotę 264.834,- zł, w tym w rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, która była przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" - w kwocie 560.000 zł, realizowanego - w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Środki umniejszono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-6.3011-203/09 z dnia 14 lipca 2009 r.
Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30.000,- z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak FB. I-8.3011-150/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

75045 Komisje poborowe zmniejsza się środki pochodzące:

 • - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.486,-
 • - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.880,-

Zmianę wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak FB.I-4.3011-184/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego.
Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków.     

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 612.000,- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak FB.I-9.3010-20/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. 

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się środki pochodzące:

 • z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.462,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Przedmiotowe środki, pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (część 83, poz. 28) wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak FB.I-8.3011-214/09 z dnia 23 lipca 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego,
 • z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 10.240,- w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Kościańskim w sprawie umieszczenia dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. 

85204 Rodziny zastępcze zwiększa się środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 1.563,- w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz w sprawie wysokości wydatków na jego utrzymanie w tej rodzinie.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.755,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Przedmiotowe środki, pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (część 83, poz. 28) wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak FB. I-8.3011-214/09 z dnia 23 lipca 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. 

85295 Pozostała działalność zwiększa się środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 174.180,-
Środki wprowadzono w związku z:

 • porozumieniem zawartym z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
  z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem
  i rodziną - projekt pn.„Wspieramy rodzinę" w kwocie 134.180,-
 • umową zawartą z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Jesteśmy aktywni".

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. 

        

W planie finansowym wydatków w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na kwotę 80.742,- z przeznaczeniem na:

a) fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 64.172,-

O wskazaną kwotę zwiększa się  plan finansowy:

 • Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w rozdziale 85406 o kwotę 2.806,-
 • Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystyczny w rozdziale 85407 o kwotę 1.231,-
 • Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 o kwotę 11.831,-
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych w rozdziale 80130 o kwotę 7.193,-
 • Zespołu Szkół Zawodowych w rozdziale 80130 o kwotę 19.216,-
 • Zespołu Szkół Rolniczych w rozdziale 80130 o kwotę 21.895,-

b) przeprowadzenie szkolenia obronnego w kwocie 3.000,-
O wskazaną kwotę zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75495.

c) odprawy emerytalne w kwocie 13.570,-
O wskazaną kwotę zwiększa się  plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w rozdziale 80130.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - pn. „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2009", w związku z zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 560.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków". W załączniku tym

 

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami, w następujących jednostkach:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Starostwie Powiatowym,

zgodnie z posiadanym upoważnieniem.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego, w rozdziale 75020 § 6050 dokonuje się także przeniesienia kwoty 500 zł między zadaniami „Wykonanie klimatyzacji w serwerowi Wydziału Komunikacji i Transportu" oraz „Instalacja zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru w Wydziale Komunikacji i Transportu".

 

w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 0,7 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły oraz 1,4 m2 powierzchni w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej w celu zainstalowania automatów spożywczych.
w sprawie przekazania drogi powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali w celu przeprowadzenia kursu prawo jazdy.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2010.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego" przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie wyboru wykonawcy na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeniesień środków między zadaniami realizowanymi ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. działek ozn. nr 2001/1 i nr 2002/1, na których zlokalizowane są studnie głębinowe.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie MEDI-PHARM pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 3 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. gabinetu lekarskiego.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego pod nazwą „Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Zespołu Szkół Rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej powiatu średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2010 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia w budynku szkoły.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2008/2009.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania postanowień.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej i ustalenia dodatku funkcyjnego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie sali wykładowej i placu utwardzonego do prowadzenia nauki jazdy oraz dwóch lokali mieszkalnych.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia w piwnicy szkoły z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2009
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków PFRON w 2009 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego o których mowa w uchwale Rady Powiatu Jarocińskiego Nr XXXVIII/212/09 z dnia 25-06-2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2009-2012".
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją zadania pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z drogą dojazdową na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Środzie Wlkp." ...
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi gminnej nr 603008P o przebiegu: droga powiatowa nr 4076P - Zakrzewice - granica miasta Książ Wlkp. na terenie gminy Książ Wlkp. do kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 4083P o przebiegu Gogolewo - Książ Wlkp. (ul. Gogolewska) na terenie gminy Książ Wlkp. kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 3773P relacji Trzebisławki - Kromolice na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2479P relacji Krerowo - Kromolice na terenie gminy Kórnik i Kleszczewo kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2449P relacji Czerwonak - Wierzenica na terenie gminy Czerwonak i Swarzędz kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2450P relacji Rybojedzko - Sapowice - Strykowo na terenie gminy Stęszew kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2494P relacji Stęszew (ul. Wojska Polskiego, Mosińska, Trzebawska) - Trzebaw na terenie gminy Stęszew kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2493P relacji Trzebaw - Będlewo na terenie gminy Stęszew kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2476P relacji Runowo - Trzebisławki na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2433P relacji Bolechowo - Trzaskowo - Potasze - Owińska na terenie gminy Czerwonak kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2474P relacji Biernatki - Jaszkowo na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2475P relacji Dębiec Jaszkowo na terenie gminy Kórnik kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez SP ZOZ w Środzie Wlkp., Firmie Dallmayr Kaffee powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Alois Dallmayr.
w sprawie upoważnienia Pana Jacka Maciejewskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością ZDP w Środzie Wlkp. ...
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu postanowień i zaświadczeń ...
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy na lata 2009-2012".
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 308/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. za 2008 rok.
w sprawie wyboru wykonawcy na realizację inwestycji pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z drogą dojazdową na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach zadania pn. ...
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2008".
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2489P Koninko - Kamionki na terenie gminy Kórnik powiatu poznańskiego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków PFRON w 2009 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
w sprawie upoważnienia dla Pana Romana Mateli, Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie do udziału w komisyjnym odbiorze prac rekultywacyjnych.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. postanowień i zaświadczeń w zakresie dot. działalności ZDP w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę Nr 481/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2008 rok.
w sprawie wyboru wykonawcy na ubezpieczenie majątku Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." - etap I przebudowa pawilonu dziecięcego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie upoważnienia Pana Romana Mędrek do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie, do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,
w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2008"
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca Uchwałę Nr 167/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną"
w sprawie przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp." dzieci i młodzieży szkolnej (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) podczas Średzkich Sejmików Kultury.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. " uczestników imprezy „Pierwszy Zlot Radości - Zaniemyśl 2009".
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Zespołu Szkół Rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Powiatowej Kolei Wąskotorowej w ramach imprezy pn. „Pociągami RETRO z Poznania do Zaniemyśla".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
dot. upoważnienia Pana Pawła Ludwiczaka - Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp., związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zakup radiowozu specjalistycznego (ambulansu kryminalistycznego), do wartości 65 000 zł. brutto, z wyłączeniem zawarcia umowy.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla potrzeb zawartego Porozumienia Międzygminnego wraz z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko"
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie zmiany uchwały Nr 210/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do uczestniczenia w imieniu Zarządu Powiatu na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
- sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu Śedzkiego z wykonania budżetu za 2008 rok.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „Powitanie wiosny na kolejce".
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Wlkp., pomieszczeń w internacie szkoły.
w sprawie wyrażenia opinii o realizacji inwestycji drogowej „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przedstawionej we wniosku Wójta Gminy Zaniemyśl.
w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie upoważnienia dla Pana Romana Mateli, Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczenia na terenie szkoły.
w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp."
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. procedury zapewniającej prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizację projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków międzynarodowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2009.
w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego i magazyn sprzętu przeciwpowodziowego" w 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiących środki trwałe Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiących środki trwałe Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia w budynku internatu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń na terenie szkoły.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali w celu przeprowadzenia kursu prawo jazdy.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 1 m 2 powierzchni korytarza w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia w budynku szkoły w celu prowadzenia sklepiku szkolnego.
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2009 r.