2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r.

 

Uchwała Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 marca 2011 roku

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia Panią Emilię Ostrowską do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 EURO wymagane jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i uzyskanie jego akceptacji przez Zarząd Powiatu.

§ 2. Pani Emilia Ostrowska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., zobowiązany jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, które winny funkcjonować w jednostce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 166/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2004 roku.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 marca 2011 roku

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Jednakże stosownie do dyspozycji ust. 2 ww. art., Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Z uwagi na powyższe Zarząd, korzystając z przysługującego uprawnienia podjął decyzję w przedmiotowej sprawie.

 

Załącznik
 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 marca 2011 r.

 

Nr ........................

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Data ..............................

Nazwa jednostki ...............................................................................................................

I.    Przedmiot zamówienia

II.  Uzasadnienie wszczęcia postępowania:

•III.             Szacunkowa wartość zamówienia:

  • - netto....................................PLN
  • - brutto..................................PLN

( Kurs EURO na dzień ..............: )

•IV.              Podstawa dokonania wyceny szacunkowej ( szacunek w załączeniu ):

•V.                 Środki finansowe zamówienia - zaplanowane w budżecie pod pozycją:

•VI.              Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie postępowania w tym do sporządzenia dokumentacji związanej z postępowaniem:

•VII.           Osoba(y) odpowiedzialna(e) za sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

•VIII.        Pożądany termin zamówienia -

•IX.              Tryb udzielania zamówienia publicznego ( w przypadku wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony uzasadnienie )

Kierownik jednostki ...................................................

                                          / data i podpis /

Akceptacja Zarządu Powiatu Średzkiego :

  • - protokół z posiedzenia Zarządu Nr .......... z dnia ........................
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2012 rok.
w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanej drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automaty na gorące i zimne napoje, przekąski oraz na wydzierżawienie 12 m2 gruntu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dominowo na lata 2011-2014"
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na 2012rok
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012.
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanej drogi powiatowej
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2011 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku internatu oraz wydzierżawienie części ściany budynku internatu przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl, będącej własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wielkopolskie szkoły - szkołami z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie zmiany uchwały Nr 103/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Średzki" Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu w części budynku, znajdującego się w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu w części budynku gospodarczego, oraz wykonanie remontu dachów budynków i wiaty peronowej Średzkiej Kolei Powiatowej na stacji Środa Wlkp. Miasto., znajdujących się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Środa Wlkp., położonej w Kijewie, oznaczonej jako działki nr 41/11, 41/12.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Środa Wlkp., położonej w Kijewie, oznaczonej jako działki nr 41/11, 41/12.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. gabinetu lekarskiego.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środzie Wlkp. stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2012 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie AGI Beata Ślebioda z siedzibą w Środzie Wlkp. 3 m2 powierzchni ogrodzenia szpitala w celu umieszczenia reklamy.
w sprawie przekazania sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego, zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia Programu działalności i Planu pracy na 2011 rok Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanych dróg powiatowych
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej - ulicy Rabowickiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2410P w Swarzędzu do wspólnej granicy działek 307/5 i 307/4 w m. Jasin wraz z łącznikiem do drogi krajowej nr 92, na terenie gminy Swarzędz.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji konkursowej.
w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
w sprawie zmiany uchwały Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku.
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 750/7 - 750/11 wraz z udziałem wynoszącym po 1/13 części w prawie własności działki nr 750/12 o powierzchni 0,1279 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników imprezy Dni Powiatu Średzkiego 2011.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonowania Średzkiej Kolei Powiatowej.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części budynku gospodarczego usytuowanego na terenie Średzkiej Kolei Powiatowej oraz terenu przyległego do przedmiotowego budynku.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części budynku gospodarczego usytuowanego na terenie Średzkiej Kolei Powiatowej.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2010"
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Średzki" Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Jarocińskiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2010 rok.
w sprawie upoważnienia dla Pana Zbigniewa Pogorzelskiego, właściciela Zakładu Usługowego „PAWOK".
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku"
w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku"
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej i ustalenia dodatku funkcyjnego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. członków Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego podczas Sejmików Średzkich.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy promocyjnej „Dzień Dziecka".
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp.
w sprawie wszczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 143/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Ściśle mówiąc - NAUKA! Szansa dla wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku".
w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.314.150,00 zł.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. oraz sprawozdanie roczne zwykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2010 rok.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie mieszkania znajdującego się w budynku szkoły.
w sprawie upoważnienia Pani Aliny Matuszak do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pani anety Kłopot-Warteckiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pani Emilii Ostrowskiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Marka Maciejewskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pani Marii Stępień do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie
w sprawie upoważnienia Pani Bernadety Staszak do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Romana Mędrek do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie upoważanienia Pana Marka Kostkę do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Biernata do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.
w sprawie nadania Średzkiej Kolei Dojazdowej nazwy „Średzka Kolej Powiatowa".
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w powiatowym zasobie nieruchomości oraz lokali, dla których wynajmującym są powiatowej jednostki organizacyjne oraz osoby prawne należące do Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę Nr 19/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2011
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku i realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet profilaktyczny.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2011 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej"
w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskiwanego z wyrębu drzew na drogach powiatowych Powiatu Średzkiego stanowiącego własność Powiatu Średzkiego
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2011.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Kijewie.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania postanowień.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2011
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2011 rok.