2012 rok - IV kadecja

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. działek ozn. nr 2001/6 i nr 2002/1, na których zlokalizowane są studnie głębinowe.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powierzchni użytkowej szpitala i powierzchni ogrodzenia szpitala.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Średzkiego.
w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie wyboru oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2013.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2012 rok
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na obsłudze przewozu międzybrzegowego przez rzekę Wartę osób, ładunków i pojazdów, promem z napędem górnolinowym lub łodzią.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliw i oleju napędowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pokoju w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2013 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.
w sprawie oddania w dzierżawę działki ozn. nr ewid. 3095/4 położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Łąkowej.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie formy zbycia działki położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną".
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wyboru oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 914.782,00 zł.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem mieszkania znajdującego się przy budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pokoju w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2013 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2012 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2013 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2012 roku długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012.
zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną".
w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. uczestników festiwalu muzycznego MESKALINA BLUES FESTIVAL w Środzie Wlkp.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. uczestników harcerskiego „Rajdu z przygodą", organizowanego przez Hufiec ZHP w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 10.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2012.
w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Wiosny Ludów, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3724P Od drogi powiatowej Nr3723P do drogi powiatowej Nr 3719 P.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Wałową, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Szpitalną (część), na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3724P Od drogi powiatowej Nr 3723P do drogi powiatowej Nr 3719P.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Limanowskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Kegla, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3724P Od drogi powiatowej Nr3723P do drogi powiatowej Nr 3719 P.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Jażdżewskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Dolną, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3720P Od drogi krajowej Nr 11 do drogi powiatowej Nr 3719P.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi gminnej ulicy Poselskiej na terenie miasta Środa Wielkopolska kategorii drogi gminnej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi gminnej ulicy Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska kategorii drogi gminnej.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Garby na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 26.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Krzykosy na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 502/4.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Krzykosy na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 502/5.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Murzynowo Leśne na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 241/1.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Murzynowo Leśne na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 241/1.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej i Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2012 roku.
w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn."Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności podziałów nieruchomości."
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2011"
w sprawie zwolnienia z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno - Instrumentalnego Osób Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp.
w sprawie oddania w użyczenie mapy powiatu średzkiego z 1798 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na doprowadzenie paliwa gazowego do kotłowni na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 10.
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku".
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczeń w internacie.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".
w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2011 rok.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2012 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie oddania w uzyczenie sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publiucznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w budynku internatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku".
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział nieruchomości.
w sprawie formy i warunków trzeciego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego będącego własnością Powiatu Średzkiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia Prezesowi Zarządu spółki Powiatowe Centrum Rozwoju sp. z o.o. w Środzie Wlkp. wynagrodzenia miesięcznego.
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Średzkiemu Towarzystwu Fotograficznemu w Środzie Wlkp
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2011 rok.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczeń w internacie.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat do zimnych napojów.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2012 r.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie mieszkania znajdującego się w budynku szkoły.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informację o stanie mienia Powiatu Średzkiego.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2012.
zmieniająca uchwałę Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów odwiertu Radlin 65 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Klęka ".
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiących środki trwałe Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Marii Bochyńskiej do składania oświadczeń woli w imieniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Iwony Rutkowskiej - Krause do składania oświadczeń woli w imieniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2012.
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanych dróg powiatowych.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.