2013 rok - IV kadencja

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2013 rok.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2014
w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej, oznaczonej jako działka nr 208/4.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego, oznaczonej jako działki nr nr 70/10, 70/11, 70/12.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji projektów zgłoszonych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami II”.
w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2014.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 3 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły.
w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2014 rok.
w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 – 2025.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr ewid. nr 750/22 w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie formy i warunków trzeciego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2014 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów oraz lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „DRUGA SZANSA”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2014 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".
w sprawie utraty mocy upoważnienia.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż domku letniskowego w Zaniemyślu oraz likwidacji jego wyposażenia - pozostałych środków trwałych i materiałów niskocennych znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".
w sprawie formy i warunków trzecich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2013 roku.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Średzkiego nr 369/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie upoważnienia dla Pana Bogusława Biernata Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Sulęcin na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 260/1.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Borowo (obręb geodezyjny Sulęcinek) na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 68/2.
w sprawie ustalenia: dodatków funkcyjnych dla dyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana, Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego nr WND-POKL.03.05.00-00-201/12 pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2012”.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.
w sprawie: wprowadzenia Procedury dotyczącej pobierania i przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia w dniu 19 lipca 2013 roku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r.
uchylająca Uchwałę Nr 163/2001 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie oddania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości, dla której nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie zwolnienia z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników rajdu rowerowego organizowanego przez Grupę Rowerową „Solczanie".
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. za 2012 rok
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie"
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powierzchni ogrodzenia szpitala na banery reklamowe.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników delegacji z Henningsdorfu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. lokalu mieszkalnego oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.
w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej .
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania środka trwałego będącego własnością Powiatu Średzkiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Kórniku – Bninie oraz dzieci przebywających w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2012 rok.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników pikniku z okazji Dnia Matki i Ojca.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową na trasie Zaniemyśl – Środa Wlkp. uczestników imprezy „Noc muzeów”.
w sprawie przekazania sprzętu sygnalizacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia dla Ochotniczych Hufców Pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy w Poznaniu.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 roku.
w sprawie zmiany uchwały Nr 255/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego.
dot. informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2013 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.
w sprawie określenia warunków udzielenia poręczenia emisji obligacji przez Zarząd Powiatu Średzkiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy poręczenia.
w sprawie przekazania inwestycji na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy retro pn. „Nostalgia za parą".
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2013.
w sprawie ustalenia dodatku mieszkaniowego dla dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2013 rok.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Krajową Izbą Odwoławczą z siedzibą w Warszawie.
w sprawie upoważnienia do potwierdzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za zgodność z oryginałem oraz sporządzenia i podpisania wykazu dokumentów wchodzących w jej skład.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013.