2014 rok - IV kadencja

Uchwała Nr 415/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2014 r.

 

Uchwała  Nr 415/2014
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 10 stycznia 2014 roku

 

w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.

Na podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z  2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych działki niezabudowane, położone w Kijewie, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, zapisane w KW PO1D/00032243/0, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

 • nr 155/40 o powierzchni 0,0869 ha,
 • nr 155/41 o powierzchni 0,0947 ha,
 • nr 155/42 o powierzchni 0,1209 ha,
 • nr 155/43 o powierzchni 0,0835 ha,
 • nr 155/44 o powierzchni 0,0835 ha,
 • nr 155/45 o powierzchni 0,0835 ha,
 • nr 155/46 o powierzchni 0,1139 ha.

 

§  2.   Wadium dla ww. działek ustala na kwotę:

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Cena wywoławcza

 

Wadium

 

155/40

 

44 000 zł + VAT ⃰

 

 

4 400 zł

 

155/41

 

48 000 zł + VAT ⃰⃰

 

 

4 800 zł

 

155/42

 

61 000 zł + VAT ⃰

 

 

6 100 zł

 

155/43

 

42 000 zł + VAT ⃰

 

 

4 200 zł

 

155/44

 

42 000 zł  + VAT⃰

 

 

4 200 zł

 

155/45

 

42 000 zł + VAT ⃰

 

 

4 200 zł

 

155/46

 

 

57 000 zł  + VAT⃰

 

5 700 zł

⃰ Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

§  3.  Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 28 lutego 2014 r.

 

§ 4.  Otwarcie przetargów nastąpi w dniu 7 marca 2014 r., w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:

 • na działkę nr 155/40: o godz.   800
 • na działkę nr 155/41: o godz.   900
 • na działkę nr 155/42: o godz. 1000
 • na działkę nr 155/43: o godz. 1100
 • na działkę nr 155/44: o godz. 1200
 • na działkę nr 155/45: o godz. 1300
 • na działkę nr 155/46: o godz. 1400

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały  Nr 415/2014
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 10 stycznia 2014 roku

w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.

 

W dniu 17 października 2013 r. Zarząd Powiatu Średzkiego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podał do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46, wyznaczając jednocześnie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. Jednocześnie ustalił ceny przedmiotowych działek.

Z uwagi na brak takich wniosków oraz upływ innych ustawowych terminów, Zarząd postanowił ustalić formę i warunki przeprowadzenia przetargów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr 481/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Żabikowie, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 34/1.
w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2015 rok.
w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie formy i warunków czwartych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo Turystycznego w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania sprężarki elektrycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie przekazania sprzętu badawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego.
zmieniająca Uchwałę Nr 489/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2015 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2015 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Średzkiego nr 472/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Żabikowie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 34/1.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/49, 155/50, 155/51.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji projektu zgłoszonego w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II"
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2015 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. części placu manewrowego znajdującego się przy szkole w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/49, 155/50, 155/51.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2014 roku.
w sprawie wyboru wykonawcy na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2013".
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 sierpnia 2014 roku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/26, 155/29, 155/30
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego".
w sprawie formy zbycia działki położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Łąkowej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie formy zbycia działki położonej w Żabikowie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 sierpnia 2014 roku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/26, 155/29, 155/30.
zmieniająca uchwałę Nr 436/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 roku".
w sprawie formy i warunków trzecich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2014 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/26, 155/29, 155/30, wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/49, 155/50, 155/51.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 41/14.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/22, 155/25, 155/26, 155/27, 155/28, 155/29, 155/30, 155/31.
w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udzielenia poręczenia.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składnika mienia ruchomego stanowiącego środek trwały Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. garażu znajdującego się przy szkole w Łęknie.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2014 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z terenu powiatu średzkiego z okazji Dnia Dziecka.
w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udzielenia poręczenia.
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 roku".
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników imprezy „Ciuchcią przez Unię Europejską”.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 roku".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2014.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2013 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 roku”.
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/26, 155/27 łącznie z działką nr 155/22, 155/29, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Średzkiego.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
w sprawie formy i warunków czwartego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy z cyklu „Pociągiem retro do Zaniemyśla".
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2014.
w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 154/2, 156.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.
w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie oddania w użyczenie działki ozn. nr ewid. 3095/4 położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Łąkowej.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składnika mienia ruchomego stanowiącego środek trwały Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 154/2, 156.
w sprawie formy i warunków czwartych przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Środzie Wlkp. oraz prawa własności posadowionych na nim budynków, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.