2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku

 
 
Uchwała Nr 7/2014
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
           
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:
 
§ 1. Wnioskuje do Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego w dniu 18 grudnia 2014 roku
 
§ 2. Proponowany porządek obrad wraz z 2 projektami uchwał Rady Powiatu Średzkiego do podjęcia na sesji określonej w §1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście .
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
Czesław Guzewski

 
 
Załącznik
do uchwały Nr 7/2014
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2014  roku

 
Proponowany porządek obrad Sesji nadzwyczajnej
Rady Powiatu Średzkiego:
 
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014,
b)      przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat jest organem prowadzącym,
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Sesji.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2015.