2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku

 
Uchwała Nr 8/2014
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
 
Na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.      1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
            Przewodniczący:   Dariusz Tomaszewski
            Członkowie:         Aleksandra Grześkowiak
                                         Mirosława Plenzler
                                         Alicja Ratajczak
                                         Anna Leporowska
 
2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonych w ewidencji gruntów:
-        nr 155/40 o powierzchni 0,0869 ha,
-        nr 155/41 o powierzchni 0,0947 ha,
-        nr 155/42 o powierzchni 0,1209 ha,
-        nr 155/43 o powierzchni 0,0835 ha,
-        nr 155/44 o powierzchni 0,0835 ha,
-        nr 155/45 o powierzchni 0,0835 ha,
-        nr 155/46 o powierzchni 0,1139 ha.
 
§ 2.      Traci moc uchwała Nr 430/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
 
§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Czesław Guzewski
 
 
Uzasadnienie do
uchwały nr 8/2014
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
 
Z uwagi na fakt, że na dzień 9 stycznia 2015 roku, został wyznaczony termin przeprowadzenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46, Zarząd Powiatu Średzkiego V kadencji zapoznał się ze sprawą, w tym ze składem dotychczasowej komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Powiatu Średzkiego IV kadencji uchwałą nr 430/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku.
Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił zmienić skład komisji i na przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowych przetargów oraz ewentualnych kolejnych przetargów, które będą organizowane na sprzedaż ww. działek, w miejsce p. Z. Jędrzaka, powołał p. Dariusza Tomaszewskiego - członka Zarządu. Pozostali członkowie komisji pozostają bez zmian. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2015.