2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2014 roku

                                                                                                    
Uchwała Nr 11/2014
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
    
Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 6 ust 3 uchwały nr XLIII/250/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 r., uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr XLIII/250/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej uchwałą nr XLV/260/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku, uchwałą nr XLVII/278/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., uchwałą nr 440/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2014 r.,  uchwałą nr 454/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą nr LI/293/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r., uchwałą nr LIV/300/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 r., uchwałą nr 490/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 października 2014 r. uchwałą nr LV/312/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r., uchwałą nr 499/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2014 r., uchwałą nr II/12/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1 ust. 1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                                                                       61.550,- 
do kwoty                                                                                    45.245.532,-
 
- zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę                                                                                       61.550,-
do kwoty                                                                                    4.414.509,-
                                                                                                          
2. w § 1 ust 2 pkt 8)
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jest na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
o kwotę                                                                                       61.550,- 
do kwoty                                                                                    1.919.242,-
                                                                                                 
3. w § 2 ust. 1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                                                       61.550,- 
do kwoty                                                                                    45.593.413,-
                                                                                                    
- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę                                                                                       61.550,- 
do kwoty                                                                                    5.908.343,-     
 
 
                                                                                                      
4. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a.
 
5. w § 2 ust 2 pkt 8)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych
otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i  
zakupów inwestycyjnych
o kwotę                                                                                       61.550,-
do kwoty                                                                                    1.919.242,-
 
 
6. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.
 
 
   
       § 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 19a, 19b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Starosta
/-/ Czesław Guzewski

Załączniki:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4a - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania
 
Uzasadnienie
do uchwały nr 11/2014
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

 
I. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 61.550,-
 
W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 61.550,- (rozdział 60014) planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Środa Wlkp. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Kościuszki i 20 Października na zasadzie ruchu okrężnego". Zmniejszenia dokonano w oparciu o uchwałę nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Odpowiedniego zmniejszenia o kwotę 61.550,- dokonuje się w planie wydatków.
Pierwotnie w budżecie Powiatu na 2014 rok na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę 80.000,- finansowaną w całości ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. Koszt prac drogowych i kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2014, według kosztorysu inwestorskiego, znacznie przewyższa kwotę przyznanej przez gminę Środa Wlkp. pomocy finansowej. W związku z powyższym Rada Miejska uchwałą nr II/5/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. postanowiła o zmniejszeniu planu dotacji do kwoty 18.450,- z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2014 dokumentacji projektowej przedmiotowego zadnia inwestycyjnego.
   
II. Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w:
- Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Starostwie Powiatowym,
zgodnie z posiadanym przez Zarząd Powiatu upoważnieniem.
 
III. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2014" dokonuje się zmian w planie wydatków na inwestycje, polegających na zmniejszeniu o kwotę 61.550,- wydatków na zadanie pn. „ Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Kościuszki i 20 Października na zasadzie ruchu okrężnego", finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2015.