2015 rok - V kadencja

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr 136/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2016.
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. nieruchomości - powierzchni użytkowych o łącznej powierzchni 4.163,32 m2 wraz z działkami niezbędnymi do ich obsługi na okres 9 lat.
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań po drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych.
w sprawie formy zbycia działki położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej nr 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym ½ w działce nr 3/6 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w Powiecie Średzkim
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2016 rok.
w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. powierzchni użytkowych o łącznej powierzchni 4163,32 m2 wraz z działkami niezbędnymi do ich obsługi.
w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2014/2015.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2016 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2014"
w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości zabudowanych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2002/13.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem mieszkania znajdującego się przy budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanej nieruchomości.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2015 roku
w sprawie utraty mocy uchwały nr 84/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Stowarzyszeniu Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie oddania w użyczenie działki o powierzchni 0,3852 ha położonej w Lubrzu ozn. nr ewid. 976/3.
w sprawie oddania w użyczenie mienia ruchomego i nieruchomego, tj. działek, budynków, budowli oraz ruchomości związanych z funkcjonowaniem Średzkiej Kolei Powiatowej.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego".
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Środa Wlkp., położonej w Kijewie, oznaczonej jako działki nr 41/11, 41/12.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zamiany uchwały Nr 366/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty, wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Zaniemyśl, położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działki nr: 182, 322, 324.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15.
w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Żabikowie gm. Środa Wielkopolska oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin".
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze".
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 501/50.
w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego do składu komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przejmowanego przez Powiat Średzki.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części działki ozn. nr 155/31 położonej w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6.
w sprawie formy zbycia nieruchomości położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 501/50.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wykonanie przebudowy dróg powiatowych.
w sprawie sposobu przeprowadzania negocjacji dotyczących dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku".
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej"
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2014 rok.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zwolnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2014 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2015 r.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dominowo.
w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wykonanie przebudowy dróg powiatowych.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego.
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie formy zbycia działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 501/50, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
w sprawie formy zbycia działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego dokumentu pn. ,,Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego"
zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Kijewie na kolejne 3 lata.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2015.
w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Starostę Średzkiego Listu intencyjnego w sprawie zamiaru przeprowadzenia zmian organizacyjno-właścicielskich w Szpitalu Średzkim Spółka z o.o. oraz Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Spółka z o.o.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2015 rok.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2015.
uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.
zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.