2016 rok - V kadencja

w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Średzkim
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 155/54, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie zbycia w drodze rokowań działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej w 2017 r.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2017.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. Powiecie Średzkim.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2017 r.
w sprawie ustalenia formy zbycia i cen działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2017 rok.
w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową w 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Powiecie Średzkim w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2015/2016.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w rejonie ulic Szarych Szeregów i Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działką nr 2108.
w sprawie ustalenia formy zbycia i cen działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr 155/50 i 155/51 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie ustalenia formy zbycia i cen działek zabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr 155/54 i 155/55 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie przekazania rowerów, kosiarki, siekiery, toreb podróżnych i plecaka Stowarzyszeniu Pomocy „KRĄG" w Nowym Mieście nad Wartą
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2017 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 976/14, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie wysokości stawek obsługi sędziowskiej.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2017 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji – pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych mających przebieg na terenie powiatu wrzesińskiego według załącznika mapowego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do drogi powiatowej, drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo położonej w gminie Pyzdry.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2016 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu pn. „Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim".
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Zaniemyślu, oznaczonej nr 81/4
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Wierzbowej, Rzemieślniczej i Rolnej w Dominowie, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 303, 304, 305/2, 314, 315, 316/1, 316/2, 317, 40/6 oraz na części działek 39/1 i 40/4, których przebieg określa załącznik mapowy do uchwały.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy dróg powiatowych Nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek-Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo.
w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Średzkiego uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do złożenia w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczenia woli w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja auli Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej ulicy Szkolnej w Cielczy na odcinku o długości 804m, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 526, 658/2 oraz na części działki 531/1, której przebieg określa załącznik mapowy do uchwały, dotychczasowej kategorii.
w sprawiewyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 4244P ulica Słoneczna o długości 207km zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 745,której przebieg określa załącznik mapowy, dotychczasowej kategorii i pozbawienia drogi powiatowej Nr 4252P ulica Wiosenna o długości 390m, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 766/1 i 913, której przebieg określa załącznik mapowy, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr2435P relacji Swarzędz - Biskupice na terenie gminy Swarzędz na odcinku od m. Swarzędz do granicy gminy o długości 7km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2435P relacji Swarzędz - Biskupice na terenie gminy Pobiedziska na odcinku od granicy gminy do miejscowości Biskupice o długości 1,9km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2399P relacji Murowana Goślina - Zielonka, na terenie gminy Murowana Goślina o długości 10km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2393P relacji Boduszewo - Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu o długości 5,5km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2442P relacji Czerlejno-Markowice na terenie gminy Kleszczewo na odcinku od granicy gminy do miejscowości Markowice o długości 1 km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia Nr 2472P relacji Radzewice-Kórnik na terenie gminy Kórnik na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do miejscowości Kórnik (ulica Konarska, ul. Zwierzyniecka) o długości 1,6 km), dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2488P relacji Wagowo-Nekla na terenie gminy Pobiedziska na odcinku Wagowo-granica powiatu o długości 3,7 km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2481P relacji Kromolice-Jarosławiec na terenie gminy Kórnik na odcinku od miejscowości Kromolice do granicy gminy o długości 1,1 km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej ulicy Topolowej w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn, na odcinku od drogi powiatowej bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej nr 434) do skrzyżowania z ulicą Wielkopolską.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2443P relacji Trzek-Giecz na terenie gminy Kostrzyn (na odcinku od drogi powiatowej bez numeru, byłej drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Trzek do miejscowości Czerlejno o długości 1,7 km) kategorii drogi powiatowej.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg gminnych -ulicy Warzywnej (na odcinku od granicy z dz. ewid. nr 198/2, ark. mapy 7, obręb Kostrzyn) i ulicy Wieniawskiego (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warzywną do skrzyżowania z drogą powiatową bez nazwy - dawną drogą wojewódzką nr 434 w m. Kostrzyn).
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2429P relacji Tulce-Kostrzyn kategorii drogi powiatowej (na odcinku zlokalizowanym na dz. nr ewid. 198/1 i 194/1, ark. mapy 7, obręb Kostrzyn).
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 3773P relacji Trzebisławki-Kromolice, na terenie gminy Kórnik na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2479P i 2481P do drogi powiatowej nr 2476P o długości 0,6 km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2442P relacji Czerlejno-Markowice na terenie gminy Kostrzyn na odcinku od m. Czerlejno do granicy gminy o długości 3,4 km, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2444P relacji Iwno-Strumiany o długości 4,5 km, gm. Kostrzyn, dotychczasowej kategorii.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 2470P relacji Borówiec-Kórnik o długości 5,4 km, na terenie gminy Kórnik, dotychczasowej kategorii.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 976/14, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej udziału Powiatu w garażu znajdującym się na nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 3190/8 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego i Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkól Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 750/23 położonej w Środzie Wielkopolskiej na czas nieoznaczony.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 2542/1 położonej w Środzie Wielkopolskiej na czas nieoznaczony.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Z NAUKĄ Tu i Tam, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wiedza, praktyka i integracja gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Czas Zawodowców BIS - Zawodowa Wielkopolska" - tryb pozakonkursowy, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014 - 2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.3.
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Diagnozy potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Czas Zawodowców BIS - Zawodowa Wielkopolska" - tryb pozakonkursowy, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014 - 2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.3.
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia technicznego boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie warunków pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na oddanie w najem na rzecz jednego najemcy pomieszczeń użytkowych będących w dyspozycji Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku na działce nr 3190/8 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego i Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2015".
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
upoważniająca do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie upoważnienia do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 3/4.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie: zaproszenia do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny udziału wynoszącego 2/5 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej współwłasność Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działka nr 2002/13 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na rzecz jednego najemcy pomieszczeń użytkowych będących w dyspozycji Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku na działce nr 3190/8 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego i Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 1529/2
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej części działki nr 41/15 stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska w celu postawienia tablic reklamowych oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
w sprawie warunków pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej nr 3/4
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Zawodowcy Zawodowcom - Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. odpowiada na potrzeby rynku pracy", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2015 rok.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r."
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn. Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej"
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2016 roku".
w sprawie ustanowienia na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego ograniczonego prawa rzeczowego w formie ustanowienia hipoteki
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym 1/2 w działce nr 3/6.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ustalenia jej składu i regulaminu działania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nieruchomości oznaczonych nr 1760 i 1759/3, położonych w Środzie Wielkopolskiej na czas nieoznaczony.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2016 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/4, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działka nr 2002/11 i udział w wysokości 2/5 w działce nr 2002/13 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki nieruchomości położonej w Orzeszkowie gm. Dominowo, oznaczonej nr 206.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej nr 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym ½ w działce nr 3/6
w sprawie nabycia przez Powiat Średzki prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 1760 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawa własności zabudowanej działki nr1759/3.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 na czas nieoznaczony.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej dwóch pomieszczeń użytkowych, znajdujących się na II piętrze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 oraz dwóch garaży znajdujących się na działce nr 2107/6 oraz nr 2110/7 na czas nieoznaczony.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w powiecie średzkim w 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
upoważniająca do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi.
upoważniająca do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 2542/1.