2017 rok - V kadencja

w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/25
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr 3783 i 3796
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822
w sprawie oddania w najem na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego ½ w pomieszczeniu o powierzchni 12,65 m2 znajdującym się na parterze budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Być jak Hipolit" - kształcenie kompetencji kluczowych w CKZiU w Środzie Wielkopolskiej realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy implementacji w kontekście potrzeb i uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty i rynku pracy CKZiU w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad wynagradzania dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. poz. 7683
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych jako działki nr 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3074/1 i 3075/2
zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych
w sprawie oddania w najem drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 46, na działce nr 501/51 na czas określony do 3 lat oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Z NAUKĄ Tu i Tam" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie przyznania stypendium w ramach Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2018 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/5 w pomieszczeniu o powierzchni 18,59 m2 znajdującego się na parterze w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - I etap - msc. Zielniki.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2016/2017.
w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w systemie zaocznym w 2017 r.
w sprawie przekazania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej przez m. Bukowy Las, gm. Dominowo.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową w 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Powiecie Średzkim w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822.
w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2018 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej.
w sprawie odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji dla placówki niepublicznej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas określony pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku".
w sprawie wysokości stawek dla sędziów sportowych na zawodach organizowanych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (III)"
w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)"
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2018 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 19,15 m2 znajdującego się na parterze w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych lub pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2018 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Średzkiego.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - I etap - m. Zielniki.
w sprawie podziału środków na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej numerem 3803 oraz udziału wynoszącego 1071/10000 w działkach nr: 3783, 3796, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Akacjowej, Bukowej, Średzkiej zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 270/1, 230/3, 229/6, 227/2, 217/1, 214/24, 216, 221/6, 226/5, 227/9, 216, 214/18, 213/3 położonych w obrębie geodezyjnym Zaniemyśl.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas określony pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie zbycia w drodze trzecich rokowań działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych numerami: 155/50 i 155/51.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2017 roku.
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych numerami: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850, 3790, 3814, 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3822, 3820, 3819, 3853, 3852 oraz udziału wynoszącego 8929/10000 w działkach nr: 3783, 3796, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 41/8
w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 3666 P Zberki - Murzynowo Kościelne.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku".
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. w Powiecie Średzkim
w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat spowodowanych klęską żywiołową
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie oddania w najem na czas określony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się w budynku urzędu przy ulicy Daszyńskiego 5.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia przetargu na wynajem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ulic Bukowej, Akacjowej i Średzkiej w Zaniemyślu.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Średzkiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o jego przepadku.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania rokowań na sprzedaż na działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 41/8
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017-2020".
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 41/8, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. w Powiecie Średzkim
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2016"
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r.
w sprawie przekazania rowerów Stowarzyszeniu Pomocy „KRĄG" w Nowym Mieście nad Wartą
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 501/51 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów.
w sprawie zbycia w drodze drugich rokowań działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 155/50, 155/51, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 41/14 oraz 41/25, 41/26, 41/27 wraz z udziałami w działce nr 41/20
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych" - dot. warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11 na drogach nr: 2410P Swarzędz - Środa Wielkopolska, nr 3667P Środa Wielkopolska - Miłosław, 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl, 3662P Środa Wielkopolska - Nekla, nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie udzielenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (III)"
w sprawie udzielenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)"
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn.„Położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych" - drogi nr: 2410P Swarzędz - Środa Wielkopolska, 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl, 3662P Środa Wielkopolska - Nekla.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn.„Położenie warstwy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3667P Środa Wielkopolska - Miłosław, na odcinku Środa Wielkopolska - Olszewo".
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. w Powiecie Średzkim
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 roku
w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanej nieruchomości
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 41/8 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2017 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego
w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w systemie zaocznym w 2017 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 41/14, 41/21, 41/22, 41/23, 41/24, 41/25, 41/26, 41/27, 41/28 i 32/15, 41/29 i 32/14, 41/30, 41/31 wraz z udziałami w działce nr 41/20 wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr 155/50, 155/51
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r."
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 155/54, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2016 rok.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 155/50, 155/51, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy ul. Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu sportowego (pozostałe środki trwałe) stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku".
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 745/1, 745/2, 745/5
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie przekazania mebli i sprzętu oświetleniowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej
uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Dominowo
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 155/54
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w powiecie średzkim w 2017 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl".
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo".
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 41/14, 41/20-31, 32/14, 32/15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2017
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 501/53.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2, na działce nr 3190/8 na czas nieoznaczony.
w sprawie odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji dla placówki niepublicznej
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Dominowo
w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w Powiecie Średzkim
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2017 rok.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej