2018 rok - V kadencja

w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze, gm. Krzykosy, oznaczonej numerem 976/14
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie wysokości stawek dla sędziów sportowych na zawodach organizowanych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do realizacji zadania „Kształcenie zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji zadania.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2019 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
dotyczy upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej
dotyczy upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3074/4 i 3075/4.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze, gm. Krzykosy, oznaczonej numerem 976/14
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2017/2018.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r.
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej w zakresie dotyczącym modernizacji pomieszczenia nr 105 znajdującego się na parterze budynku.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego działek nr 68/1 oraz 68/2, położonych w miejscowości Mączniki, gm. Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 976/14, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Migracja i kryzys uchodźców z punktu widzenia uczniów"
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)"
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2019 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie podziału środków na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku".
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P Mchy - Chwalęcin.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku.
w sprawie: powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych
w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony udziału wynoszącego 52/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2002/13, położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Przebudowa parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2019 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wielkopolskiej w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie zmiany uchwały Nr 729/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Borowo – Sulęcin
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 175
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. udziału wynoszącego 52/100 w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 2002/13.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego części działek nr 68/1 oraz 68/2, położonych w miejscowości Mączniki, gm. Środa Wielkopolska.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m² znajdującego się na parterze budynku położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3925, 3924, 3923, 3916, 3917, 3919 wraz z udziałami w działce nr 3926
w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3830
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie warunków udzielenia w roku 2018 pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszonego uchwałą Nr 690/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych Powiatu od działki nr 3747 do działki nr 3780 ul. Fabryczna Środa Wielkopolska".
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji dróg powiatowych.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej (ul. Morenowa) w sąsiedztwie ul. Lotniczej w m. Środa Wielkopolska".
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej Bar Mleczny „Miś".
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3074/4 i 3075/4, położonej przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46, 155/49.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m2 znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim pn. Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu średzkiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 26,22 m², stanowiącego odrębną własność Powiatu Średzkiego, położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - na odcinku Zielniki - Środa Wielkopolska".
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Poselskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3724P".
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)"
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)"
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku".
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny działki niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej numerem 3931 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46, 155/49.
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3925, 3924, 3923, 3916, 3917, 3919 wraz z udziałami w działce nr 3926
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie upoważnienia dyrektorów: Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do udziału jako partnerzy w projekcie pn. „Środa Wielkopolska stawia na kształcenie zawodowe" oraz do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy odcinka drogi powiatowej o długości 700 mb stanowiącej połączenie ul. Harcerskiej z projektowanym mostem na rzece Moskawa w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej w zakresie dotyczącym modernizacji pomieszczeń nr 118, 119 i części korytarza.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wykonanie modernizacji dróg powiatowych.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie warunków udzielenia w roku 2018 pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 175, 87/2, 83.
w sprawie wyrażenia opinii, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej rozbudowy ulicy Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie określenia zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków własnych powiatu
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3814, 3822.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działka nr 3803 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r."
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacja wolontariatu" w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu".
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku".
zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2017"
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku".
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie warunków udzielenia w roku 2018 pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego.
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr 3783 i 3796
w sprawie oddania w najem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 44,11 m² znajdującego się w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem.
w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3814, 3822.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - II etap.
w sprawie wszczęcia procedury pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu średzkiego, odcinka od końca drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11, przez miejscowość Wolica Pusta, do granicy powiatów średzkiego i jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11)
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka - Żerków, na odcinku Szypłów - granica powiatu.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Rewitalizacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele społeczne" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. nieruchomości - udziału 33/100 w powierzchni użytkowej o łącznej powierzchni 4876,99 m² w zespole budynków i lokali położonym na działce nr 2002/13 w Środzie Wlkp., wraz z nieruchomościami gruntowymi niezbędnymi do ich obsługi oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - udziału 33/100 w powierzchni użytkowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46, 155/49, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie ustalenia formy zbycia i cen działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Średzkiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o jego przepadku
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Średzkiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o jego przepadku.
w sprawie przyjęcia środka trwałego - pojazdu, który stał się własnością Powiatu Średzkiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o jego przepadku.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działka nr 3803 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2002/13
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacja wolontariatu" w 2018 r. w Powiecie Średzkim
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego znajdującym się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce nr 750/23.
w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas określony do dnia 31.12.2028 r. w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - II etap.
w sprawie ustalenia zasad konkursu „AMBASADOR POWIATU SREDZKIEGO"
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2018-2021"
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Słyszeć skuteczniej, pracować bezpieczniej"
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pod tytułem „Międzynarodowe doświadczenia=zwiększone szanse dla rozwoju osobistego" realizowanego w ramach programu Erasmus +.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Usługi społeczne, w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2018.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)"
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (III)"