2018 rok - VI kadencja

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2018 roku,


Uchwała Nr 7/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 listopada 2018 roku  

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".    

Na podstawie art. 48 ust. 2 i  art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                               

§ 1. Udziela upoważnienia Panu Michałowi Matelskiemu Członkowi Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej - Biuro do Spraw Proobronnych.                 

§ 2. W przypadku uzyskania dofinansowania, o którym w § 1 upoważnia się Pana Michała Matelskiego Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu, a w szczególności do:
1) zawarcia umowy o dofinansowanie ww. programu,
2) zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy w okresie realizacji programu, przeprowadzenie procedury zamówień publicznych,
3) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji programu,
4) finansowego i merytorycznego rozliczenia programu.              

§ 3. Realizacja programu, o którym mowa w § l prowadzona będzie w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.              

§ 4. Oświadczenia, o którym mowa w § 1, mogą być składane jednoosobowo.              

§ 5. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.               

§ 6. Traci moc uchwała Nr 801/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".              

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Średzkiego.              

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                             

Starosta                                                                                               
/-/Ernest Iwańczuk    

Uzasadnienie
do uchwały Nr 7/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 listopada 2018 roku  

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".  

Powiat Średzki, jako organ prowadzący Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej i w związku z prowadzeniem przez szkołę działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa ubiegał się o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej - „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych". Po przesłaniu niezbędnych dokumentów w tym karty zgłoszenia do programu dofinansowania uzyskano kwalifikację do podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pakietów dla klas mundurowych. Udział w programie pilotażowym MON jest realizacją Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa" i ma celu podniesienia poziomu kształcenia w klasach mundurowych. W związku z powyższym zaistniała konieczność upoważnienia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do składania oświadczeń woli niezbędnych w trakcie realizacji programu oraz jego zakończenia i rozliczenia.  

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na czas określony do trzech miesięcy części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 976/13 i 976/14, położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - projekt pozakonkursowy.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Mobilność uczniów”.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, z wyłączeniem nieruchomości rolnych
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3896, 3931, 3919, 3926 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3831/3, 3833, 3838 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami).
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Środzie Wielkopolskiej, nieruchomości położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działki nr 932/4 i 9282/10
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.