2018 rok - VI kadencja

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2018 roku,


Uchwała Nr 8/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 listopada 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady  Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXII/512/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku, uchwałą nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 roku, uchwałą nr 714/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 roku, uchwałą nr LXIII/516/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku, uchwałą nr 732/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr 738/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr LXIV/529/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku, uchwałą nr 747/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 roku, uchwałą nr 757/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 roku, uchwałą nr LXV/544/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku, uchwałą nr 767/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 października 2018 roku, uchwałą LXVI/553/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku, uchwałą nr 776/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 roku, uchwałą nr 786/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, uchwałą nr 787/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2018 roku, uchwałą nr LXVII/565/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku, uchwałą nr 805/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1 ust. 2 pkt 12) otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 59.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15a". Załącznik nr 15a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
 
2. W planie wydatków budżetu na 2018 rok (§ 2 ust. 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (§ 2 ust. 2 pkt 6) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 8b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 2, 8b i 15a otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2a i 3a.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

/-/ Starosta
Ernest Iwańczuk

Załącznik nr 1 do uchwały - do pobrania (plik pdf)
Załącznik nr 2a do uchwały - do pobrania (plik pdf)
Załącznik nr 3a do uchwały - do pobrania (plik pdf)

                                                                   
Uzasadnienie
do uchwały nr 8/2018 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 listopada 2018 roku  

I. W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się przeniesienia planu w Starostwie Powiatowym między paragrafami w ramach rozdziału 75020 oraz 90095 w celu dostosowania poziomu środków do bieżących potrzeb jednostki.

II. W załączniku nr 15a - „Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2018 rok" dokonuje się usunięcia omyłki pisarskiej. W załączniku tym dołączonym do uchwały nr 786/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. wykazano tylko zmiany w rozdziale 85218 zamiast w 85218 i 85220.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na czas określony do trzech miesięcy części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 976/13 i 976/14, położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - projekt pozakonkursowy.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Mobilność uczniów”.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, z wyłączeniem nieruchomości rolnych
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3896, 3931, 3919, 3926 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3831/3, 3833, 3838 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami).
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Środzie Wielkopolskiej, nieruchomości położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działki nr 932/4 i 9282/10
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.