2018 rok - VI kadencja

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 12/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku

   w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

              Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LXVI/556/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

   § 1. Postanawia oddać w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Powiatu Średzkiego położone w Środzie Wielkopolskiej, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 - zaznaczone na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

   § 2. Ustalić roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2560,00 zł/ha + VAT (na dzień podjęcia uchwały dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT).

   § 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Ernest Iwańczuk

  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2018 - do pobrania (plik pdf)
  • Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/2018 - do pobrania (plik pdf)


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 12 /2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku

   w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  Umową zawartą w dniu 28 grudnia 2010 roku na podstawie przeprowadzonego przetargu Powiat Średzki oddał w dzierżawę na czas określony grunty rolne obejmujące m.in. działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 3837, 3834, 3835. Umowa ta wygasa w dniu 31 grudnia 2018 roku. Dotychczasowy dzierżawca wyraził zainteresowanie dalszą dzierżawą tych gruntów. Stosownie do brzmienia zapisów art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Powiatu Średzkiego w dniu 17 października 2018 roku podjęła Uchwałę nr LXVI/556/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę ww. działek w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.                                                
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na czas określony do trzech miesięcy części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 976/13 i 976/14, położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - projekt pozakonkursowy.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Mobilność uczniów”.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, z wyłączeniem nieruchomości rolnych
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3896, 3931, 3919, 3926 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3831/3, 3833, 3838 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami).
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Środzie Wielkopolskiej, nieruchomości położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działki nr 932/4 i 9282/10
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.