2018 rok - VI kadencja

Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 16/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku

    Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 509 § 1, art. 521 w zw. 519, art. 698 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

   § 1. Postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie praw i obowiązków Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. wynikających z umowy dzierżawy udziału stanowiącego własność Powiatu Średzkiego w zespole budynków i lokali szpitala posadowionego na działce nr 2002/13 położonej w Środzie Wielkopolskiej, wraz z działkami nr 2001/6,2001/8, 2002/1oraz udziałami w działkach nr 2001/7, 2002/8 i 2002/13 niezbędnymi do ich obsługi, zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku na okres 9 lat, tj. do dnia 31 stycznia 2025 roku na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Ernest Iwańczuk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 16 /2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku

   w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku

    Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 1 lutego 2016 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 8 marca 2016 roku, Aneksem nr 2 z dnia 14 lipca 2016 roku, Aneksem nr 3 z dnia 28 maja 2018 roku, Powiat Średzki oddał Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w dzierżawę udział w zespole budynków i lokali stanowiących kompleks szpitala położonego na działce nr 2002/13 w Środzie Wielkopolskiej wraz z działkami nr 2001/6, 2001/8, 2002/1 oraz udziałami w działkach nr 2001/7, 2002/8 i 2002/13 niezbędnymi do ich obsługi, celem prowadzenia działalności leczniczej.
Dnia 13 listopada 2018 r. Spółka Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. złożyła zawiadomienie o zbyciu w dniu 2 listopada 2018 r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Spo. z o.o.  Z pisma wynika  także, iż Spółka Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na podstawie art. 519 w zw. z art. 521 KC zobowiązała się wobec Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. do płatności zobowiązań wynikających z ww. umowy dzierżawy na rzecz Powiatu Średzkiego.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy dzierżawy przeniesienie praw i obowiązków dzierżawcy nie może nastąpić bez zgody właściciela nieruchomości.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na czas określony do trzech miesięcy części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 976/13 i 976/14, położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - projekt pozakonkursowy.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Mobilność uczniów”.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, z wyłączeniem nieruchomości rolnych
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3896, 3931, 3919, 3926 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3831/3, 3833, 3838 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych".
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami).
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Środzie Wielkopolskiej, nieruchomości położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działki nr 932/4 i 9282/10
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.