2019 rok - VI kadencja

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch skafandrów do pracy w wodzie wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2020 roku.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej numerem 750/22.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w Żabikowie, oznaczonej jako działka nr 34/1 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Średzkiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o jego przepadku.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3831/6 i 3831/10.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3835 i 3837.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr 3787.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Pętkowie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działka nr 165/3
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy garażu o powierzchni 16,80 m2 znajdującego się przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2020 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2748/6 i 2744/7, położonej przy ul. 20 Października 16 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2018/2019.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2020 roku.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka- Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów".
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska - ETAP II od ul. Harcerskiej do Ruszkowa.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2020 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Zwoli, gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działka nr 129/6
w sprawie podziału środków na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
zmieniająca Uchwałę Nr 219/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich, dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2018"
w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej”.
dotycząca wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Środa Wielkopolska.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich, dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz jego zastępcy do spraw organizacji Bursy Powiatu Średzkiego
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2019 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w przedmiocie określenia zasad wspólnego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia („SOW”)
w sprawie zmiany uchwały Nr 567/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad konkursu „AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO”
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin – Szypłów i 3742P Klęka- Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów ”.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Prokuratury Okręgowej w Poznaniu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 16, oznaczonej jako działki nr 2744/7 i 2748/6
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymisławice.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu w Naborze Nr 1/2019/WWzS - nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3674P i 3736P w miejscowości Śnieciska".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony części nieruchomości położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad wynagradzania dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie odroczenia terminu spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Średzkiemu Serca Jezusowego Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonych w Orzeszkowie, gm. Dominowo, oznaczonych nr: 34/1, 37/1, 39/1, 40/3, 42/1.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2422P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gm. Rokietnica w m. Kokoszczyn do drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2498P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2492P do granicy z powiatem grodziskim w m. Sznyfin, gm. Buk.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2421P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi krajowej nr 92 do granicy powiatu poznańskiego z Miastem Poznań w m. Sady, gm. Tarnowo Podgórne.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2506P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z miastem Poznań do skrzyżowania z ul. Piaski w m. Swarzędz, gm. Swarzędz.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2427P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2061P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2503P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej nr 2407P (ul. Polnej) w m. Swarzędz, gm. Swarzędz.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2491P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem kościańskim do drogi powiatowej nr 2469P w m. Borkowice, gm. Mosina.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2478P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gminą Mosina w m. Dworzyska do drogi powiatowej nr 2472P w m. Radzewo, gm. Kórnik.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2725P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem nowotomyskim do drogi powiatowej nr 2497P w m. Sznyfin, gm. Buk.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2457P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gminą Stęszew w m. Lisówki do drogi powiatowej nr 2402P w m. Trzcielin, gm. Dopiewo.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2435P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gminą Swarzędz w m. Uzarzewo - Huby do drogi powiatowej nr 2437P w m. Biskupice, gm. Pobiedziska.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2457P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Rybojedzko do granicy z gm. Dopiewo w m. Tomice, gm. Stęszew.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2435P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz do granicy z gminą Pobiedziska w m. Uzarzewo, gm. Swarzędz.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2504P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi krajowej nr 92 w m. Swarzędz do granicy administracyjnej miasta Swarzędz, gm. Swarzędz.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2388P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2412P w m. Rosnowo do drogi krajowej nr 5 w m. Rosnówko, gm. Komorniki.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2421P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z miastem Poznań do granicy z miastem Poznań m. Kobylniki, gm. Rokietnica.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2422P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 1862P do granicy z gm. Tarnowo Podgórne w m. Przybroda, gm. Rokietnica.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2470P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec do DW 434 w m. Kórnik, gm. Kórnik.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2427P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2425P do granicy z powiatem obornickim w m. Żydowo, gm. Rokietnica.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2478P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w m. Mieczewo, gm. Mosina.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2488P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem wrzesińskim w m. Jezierce do drogi gminnej w m. Wagowo, gm. Pobiedziska.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2459Pkategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2498P do granicy z powiatem grodziskim w m. Piekary, gm. Stęszew.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2061P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2427P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2499P kategorii drogi powiatowej, na całym odcinku tj. od drogi powiatowej nr 2497P w m. Dobieżyn Nowy do drogi powiatowej nr 2458P w m. Dobieżyn, gm. Buk.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2453P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2454P do granicy z powiatem kościańskim w m. Drożdżyce, gm. Stęszew.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2462P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2460P w m. Rogalinek do drogi powiatowej nr 2461P w m. Daszewice, gm. Mosina.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne".
zmieniająca uchwałę w ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3919.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/23.
w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony udziału wynoszącego 13/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2002/13, położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2002/13
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia ulicy Szkolnej w Brodowie do kategorii dróg gminnych.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3919.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2019 roku.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 3969
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3919 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
w sprawie przekazania mienia Stowarzyszeniu Pomocy „KRĄG" w Nowym Mieście nad Wartą
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie zbycia w drodze darowizny działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 4060 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacja wolontariatu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 560026P tj. ul. K.I. Gałczyńskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w powiecie średzkim.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)"
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości położnej w Zaniemyślu przy ul. Dworcowej 2 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej".
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Kompleksowy program rozwoju zawodowego młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej marzec‘2019.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Fachowa kadra".
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy implementacji w kontekście potrzeb i uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty i rynku pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej ‘2019.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
w sprawie przywrócenia terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji dla placówki niepublicznej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2019 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
w sprawie zmiany uchwały Nr 729/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 741/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4161P - ul. Matuszewskiego w Śremie, gm. Śrem, kategorii drogi powiatowej.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu pn. „Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim".
w sprawie uchylenia uchwały nr 785/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3074/4 i 3075/4.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji, organizacja wolontariatu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży i działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami".
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji, organizacja wolontariatu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży i działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ulicy Leśnej w Zaniemyślu.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do projektu uchwały oraz ustalenia ich przebiegu, zgodnie z załącznikami mapowymi nr 2a, 2b, 2c i 2d do projektu ww. uchwały.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim.
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2019.
w sprawie odroczenia terminu spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Średzkiemu Serca Jezusowego Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki za 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2019 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w powiecie średzkim.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2019-2022"
dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień.
dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
dotyczy upoważnienia do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi.
dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień.
dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
dotyczy upoważnienia do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie upoważnienia o załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.