2020 rok - VI kadencja

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzeniu przewozów.
w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XXXIV/232/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego w zakresie liczby członków Zarządu Powiatu.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Środzie Wielkopolskiej do kategorii dróg gminnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. znak: KN-I.4131.1.774.2020.7 orzekającego nieważność uchwały Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie odwołania Starosty Średzkiego i udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Powiatu w tym postępowaniu.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3831/6 i 3831/9.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3831/11.
w sprawie obciążenia służebnością części nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3830 i 3831/14..
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2021 roku.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli, dotyczących realizacji projektu w ramach konkursu Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli, dotyczących realizacji projektu w ramach konkursu Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie oddania w najem na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczeń, znajdujących się przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3967 i 3969.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2021 roku.
w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2021 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzeniu przewozów.
zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Zwoli, gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działka nr 115/52
zmieniająca uchwałę w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3825, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3835, 3838
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie:powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowelub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, wynikających z udziału Szkoły w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2019/2020.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P”.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)”
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)”
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Zwoli, gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działka nr 115/52.
w sprawie oddania w najem na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokali, znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie oddania w najem na rzecz Fundacji Akademia Helios na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokali, znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3967 i 3969, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2021 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2020 roku.
w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3825, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3835, 3838
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2021 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony udziału wynoszącego 733/10000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 750/22, położonej przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Bursy Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej garaży znajdujących się na nieruchomości przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/22 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości (części) przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie oddania w najem na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/22 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości (części) przeznaczonej do oddania w najem.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w powiatowym zasobie nieruchomości oraz lokali, dla których wynajmującym są powiatowe jednostki organizacyjne oraz osoby prawne należące do Powiatu Średzkiego.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, oznaczonej jako działka nr 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego podpisania wniosku o dofinansowanie dla Projektu: „Wielkopolska stepowieje – Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. liderem w podnoszeniu świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich, dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P”.
w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony udziału wynoszącego 733/10000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 750/22, położonej przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Bursy Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie oddania w najem na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej lokali znajdujących w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2, oznaczonej jako działka nr 750/22.
w sprawie oddania w najem na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej lokali znajdujących w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2, oznaczonej jako działka nr 750/22.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację na terenie Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Projektu: „Wielkopolska stepowieje – Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. liderem w podnoszeniu świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do nadzorowania realizacji projektu na cały okres jego trwania.
w sprawie realizacji projektu utworzenia Klubu ,,Senior+” dla mieszkańców powiatu średzkiego w ramach rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia programów działalności oraz planu pracy na rok 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3825, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3835, 3838, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad wynagradzania dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej.
w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch skórzanych kombinezonów motocyklowych z napisem Policja, a także trzech kasków dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji wiaduktu kolejowego w km 47.900 linii kolejowej wąskotorowej Środa Miasto – Zaniemyśl.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2020 roku.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na okres do 3 miesięcy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, oznaczonej jako działka nr 750/23.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla na odcinku Bagrowo-Gablin”.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w miejscowości Dębicz”.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej numerem 750/22
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Gminy Dominowo nieruchomości położonych w Dominowie oraz w Orzeszkowie
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 175 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy części powierzchni użytkowej w budynku znajdującym się przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony części budynku garażowego znajdującego się na działce nr 3190/8, położonej przy ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonywanie powierzchniowego utrwalania nawierzchni dróg powiatowych.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie modernizacji wiaduktu kolejowego w km 47.900 linii kolejowej wąskotorowej Środa Miasto – Zaniemyśl.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wlkp. od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 19/16
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w miejscowości Dębicz”.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla na odcinku Bagrowo-Gablin”.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie średzkim w 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wlkp. od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartych konkursów ofert w zakresach: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego w 2019 roku.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2419P kategorii drogi powiatowej, na odcinku Lusówko – Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 r.
w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, turystyki i krajoznawstwa, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
w sprawie ogłoszenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, turystyki i krajoznawstwa, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie:powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432”.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Koleją Wąskotorową”.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: ochrona i promocja zdrowia.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego: ochrona i promocja zdrowia w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie:powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)”
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)”
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 19/16
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2019".
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: promocja i organizacja wolontariatu.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2020 roku dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz wycinkę drzew.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”.
dotycząca zmiany Uchwały Nr 323/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 280/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki za 2019 rok.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432”.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2020 roku.
w sprawie oddania w najem na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej garażu o pow. 16,80 m², znajdującego się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2020 rok.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę Nr 253/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3871/1 i 3872/1