2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr 1/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr 1/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 grudnia  2010 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz  dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 8  rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący:                      Julian Kempa

Członkowie:                            Przemysław Barczyński - radca prawny

Anna Leporowska - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Alicja Ratajczak - inspektor w Wydziale Gospodarki   Nieruchomościami

        2. Celem komisji jest przeprowadzanie przetargów na:

 a) dzierżawę gruntów rolnych położonych w Kijewie, będących własnością  Powiatu Średzkiego, oznaczonych jako:

- Kompleks nr I składający się z działek nr 154/2, 154/3, 154/4 i 156 o łącznej powierzchni 78,0100 ha,

- Kompleks nr II składający się z działki  nr 155/24 o powierzchni 34,7924 ha,       

- Kompleks nr III składający się z działek nr 12/1, 10/1, 3/3 i 3/2 o łącznej powierzchni 48,1400 ha,

-  Kompleks nr IV składający się z działek nr 41/8, 41/12, 41/11 i 32/12 o łącznej powierzchni 6,8366 ha.

b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Środzie Wlkp., w rejonie ulicy Kosynierów, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 750/7, 750/8, 750/9, 750/10, 750/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/13 części w prawie własności działki nr 750/12, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) oraz na podstawie uchwał Zarządu w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości.

§ 2. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 rozporządzenia o którym mowa w § 1 ust. 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego  komisji przetargowej.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr 6/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 grudnia 2006 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Zmiany do uchwały:

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego postanowień i zaświadczeń.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji złoża gazu Miłosław - Winna Góra - KGZ Radlin II w obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji rozwoju średzkiego szpitala.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 0,7 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły oraz 1,4 m2 powierzchni w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej w celu zainstalowania automatów spożywczych, sali nr 21 w celu przeprowadzania kursu prawo jazdy oraz sali nr 22 z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.