2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr  9/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 grudnia 2010 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji rozwoju średzkiego szpitala.

 

Na podstawie art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z Oświadczeniem Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. dotyczącym przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w sprawie działań Zarządu Powiatu Średzkiego na rzecz zmiany formy prawnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością dostosowania, do końca 2012 roku, SPZOZ w Środzie Wlkp. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację finansową SPZOZ w Środzie Wlkp. - powołuje się Zespół ds. przygotowania koncepcji dalszego rozwoju średzkiego szpitala, zwany w dalszej części „Zespołem".

§ 2. Do składu Zespołu powołuje:

1. Juliana Kempę - Przewodniczący Zespołu
2. Jana Buczkowskiego
3. Piotra Jankiewicza
4. Grzegorza Kajdana
5. Zbigniewa Pajzderskiego
6. Mieczysława Szymańskiego
7. Pawła Szymczaka

§ 3. 1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji wdrożenia zmian w SPZOZ w Środzie Wlkp. oraz wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w celu poprawy jakości i zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz dostosowania jednostki do wymaganych standardów.

         2. Realizując zadanie Zespół może wykorzystać informacje zawarte w dokumencie pn. „Ocena stanu ekonomiczno - organizacyjnego SPZOZ w Środzie Wlkp." sporządzonego we wrześniu 2010 r. oraz współpracować z Dyrektorem SPZOZ w Środzie Wlkp. jak i merytorycznymi pracownikami Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 4. Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Staroście Średzkiemu .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Zmiany do uchwały:

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego postanowień i zaświadczeń.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji złoża gazu Miłosław - Winna Góra - KGZ Radlin II w obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji rozwoju średzkiego szpitala.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 0,7 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły oraz 1,4 m2 powierzchni w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej w celu zainstalowania automatów spożywczych, sali nr 21 w celu przeprowadzania kursu prawo jazdy oraz sali nr 22 z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.