2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr 15/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r.Uchwała Nr 15/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 EURO wymagana jest akceptacja wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, Zarządu Powiatu Średzkiego.

§ 2. Pan Krzysztof Bąkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. zobowiązany jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, które winny funkcjonować w jednostce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 15/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Nr .......................

 

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Data........................

Nazwa jednostki..........................................................................................

 

•             I.      Przedmiot zamówienia

•          II.      Uzasadnienie wszycia postępowania:

•       III.      Szacunkowa wartość zamówienia:

- netto...............................PLN

- brutto..............................PLN

 

(Kurs EURO na dzień................)

•        IV.      Podstawa dokonania wyceny szacunkowej (szacunek w załączeniu):

•           V.      Środki finansowe zamówienia - zaplanowane w budżecie pod pozycją:

•        VI.      Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie postępowania w tym do sporządzenia dokumentacji związanej z postępowaniem:

•     VII.      Osoba(y) odpowiedzialna(e) za sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

•  VIII.      Pożądany termin zamówienia -

•        IX.      Tryb udzielania zamówienia publicznego (w przypadku wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony uzasadnienie)

Kierownik jednostki............................................

                                                   /data i podpis/

Akceptacja Zarządu Powiatu Średzkiego:

Protokół z posiedzenia Zarządu Nr ...... z dnia ...........

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego postanowień i zaświadczeń.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji złoża gazu Miłosław - Winna Góra - KGZ Radlin II w obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji rozwoju średzkiego szpitala.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 0,7 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły oraz 1,4 m2 powierzchni w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej w celu zainstalowania automatów spożywczych, sali nr 21 w celu przeprowadzania kursu prawo jazdy oraz sali nr 22 z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.