2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr 16/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr 16/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu o powierzchni 57,15 m2 na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia  31 grudnia 2011 roku.Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkól Rolniczych w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 16/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.

W dniu 28 grudnia 2010  roku  Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w Środzie Wlkp., zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem garażu. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  oraz § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził w formie uchwały zgodę na przedmiotowy najem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. garażu.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg.
w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego postanowień i zaświadczeń.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji złoża gazu Miłosław - Winna Góra - KGZ Radlin II w obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji rozwoju średzkiego szpitala.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 0,7 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły oraz 1,4 m2 powierzchni w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej w celu zainstalowania automatów spożywczych, sali nr 21 w celu przeprowadzania kursu prawo jazdy oraz sali nr 22 z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.