Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 4574

Uchwała Nr XXIV/182/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649 i 2245 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 284 i 374), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           200.585,57,-
do kwoty         84.699.126,40,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           99.301,29,-
do kwoty         57.981.972,28,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę           101.284,28,-
do kwoty        26.717.154,12,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 2)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę           21.000,-
do kwoty        34.520,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           2.495,23,-

do kwoty        157.560,23,-

4.w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 1 ust. 2 pkt 4) dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów.

5.w § 1 ust. 2 pkt 5)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę           40.000,-
do kwoty        1.791.000,-

6. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           300.585,57,-
do kwoty         84.857.138,15,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           88.486,41,-
do kwoty         55.468.474,36,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           212.099,16,-
do kwoty         29.388.663,79,-

7. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust. 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

8. w § 2 ust. 2 pkt 2)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę           21.000,-
do kwoty        34.520,-

9. w § 2 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           2.495,23,-
do kwoty        157.560,23,-

10.w planie wydatków finansowanych z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 2 ust. 2 pkt 4) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

11. w § 2 ust. 2 pkt 5)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę           40.000,-
do kwoty        1.791.000,-

12. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1.łączną kwotę planowanych przychodów – 6.936.572,00 ,
2.łączną kwotę planowanych rozchodów – 6.778.560,25 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 158.011,75 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

13. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.317.733,93 zł, w tym:
-  dotacje celowe – 3.317.733,93 ,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.193.354 , w tym:
- dotacje celowe – 768.000 zł,
- dotacje podmiotowe – 2.425.354 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”

14. W § 7 ustala się rezerwę określoną:
- w pkt. 1 – rezerwę ogólną na kwotę 130.000 zł,
- w pkt. 2 – rezerwę celową na kwotę 0 zł.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b i 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b i 10.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała 

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/182/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany dochodów, przychodów i wydatków są wynikiem:

1. zwiększenia o kwotę 40.000 zł (rozdział 60014) w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin”. Środki zwiększono w budżecie na podstawie uchwały nr X/93/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019 roku. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
2. zwiększenia o kwotę 21.000 zł (rozdział 85195) w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem, zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.83.2020.6 z dnia 11 maja 2020 r. W planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85195 dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 21.000 zł ze środków własnych na finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. zwiększenia o kwotę 123.300 zł (rozdział 85322) środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.15.5.2020.AŁ z dnia 28 kwietnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
4. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w planie dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na zadanie pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”. W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 72.099,16 zł.
5. zwiększenia o kwotę 2.495,23 zł (rozdział 85508) w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
6. zwiększenia o kwotę 13.790,34 zł (rozdział 85510) w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z przyznaniem dodatków wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków. W planie wydatków jednostki dokonuję się zwiększenia o kwotę 13.790,34 zł z przeznaczeniem na wydatki na rozwój zainteresowań wychowanków.
7. zwiększenia o kwotę 100.000 zł przychodów z tyt. wolnych środków,
8. zmniejszenia o kwotę 130.000 zł (rozdział 75818) rezerwy celowej na wydatki związane
z realizacją zadań oświatowych oraz o kwotę 160.000 zł (rozdział 75818) rezerwy ogólnej,
9. zwiększenia planów wydatków jednostek oświatowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami:

 • w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 49.140 zł (rozdział 80195),
 • w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 47.880 zł (rozdział 80195),
 • w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 30.240 zł (rozdział 80195),
 • w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 5.040 zł (rozdział 85495).

10. zwiększenia o kwotę 6.302 zł (rozdział 85333) wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
11. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:

 • zmniejszenia o kwotę 5.300 zł (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin”,
 • zwiększenia o kwotę 5.300 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej”,
 • zwiększenia o kwotę 50.000 zł (rozdział 75412) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Krzykosy na realizację zadania pn. „Zakup specjalnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
 • ujęcia wydatków w kwocie 50.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P w msc. Witowo”,
 • zwiększenia o kwotę 110.000 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych,
 • zwiększenia o kwotę 75.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminy Środa Wielkopolska na zadania bieżące dot. administrowania budynkiem,
 • zmniejszenia o kwotę 12.602 zł (rozdział 75020) w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,

12. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w następujących jednostkach:

 • w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
 • w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 4.069 zł oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 5.743 zł w rozdziale 80115 z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 3.386 zł w rozdziale 80120 z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.884 zł w rozdziale 85218, w kwocie 1.535 zł w rozdziale 85220 oraz w kwocie 837 zł w rozdziale 85508 z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 4.059 zł w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • Bursie Powiatu Średzkie w kwocie 882 zł w rozdziale 85410 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb,
 • Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 3.684 zł w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

13. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału:

 • 71015 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.720 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • 75411 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 60.161 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe, równoważniki za brak lokalu oraz dopłatę do wypoczynku,
 • 85203 w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 5.837 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne,
 • 85321 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 558 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

14. przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w ramach działu 801 w:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 61.500 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do podziału procentowego między rozdziałami,
 • Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 10 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.