Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 lipca 2020 r. poz. 5842

Uchwała Nr XXVI/191/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr 391/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           697.835,47,-
do kwoty         86.567.271,86,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           567.835,47,-
do kwoty         58.563.232,75,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę           130.000,-
do kwoty         28.004.039,11,-

2. w § 1 ust. 2  pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           429.836,90,-
do kwoty        11.136.271,31,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 4)
zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę           79.998,57,-
do kwoty        13.356.201,69,-

4. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
„dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14a”.
Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały.

5. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
„dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15a”.
Załącznik nr 15a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.

6. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           697.835,47,-
do kwoty         86.725.283,61,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           379.835,47,-
do kwoty         55.941.734,83,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           318.000,-
do kwoty         30.783.548,78,-

7. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           429.836,90,-
do kwoty        11.136.271,31,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych|
o kwotę           79.998,57,-
do kwoty        14.204.271,36,-

9. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
„wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14b”.
Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7b do niniejszej uchwały.

10. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:
„wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15b”.
Załącznik nr 15b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8b do niniejszej uchwały.

11. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki  bieżące obejmująwpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 1.850.000 .”

12. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.367.733,93 zł, w tym:
- dotacje celowe – 3.367.733,93 ,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.193.354 , w tym:
- dotacje celowe – 768.000 zł,
- dotacje podmiotowe – 2.425.354 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”

 13. W § 7 ustala się rezerwę określoną w pkt. 1 – rezerwę ogólną na kwotę 210.000 zł.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 8a, 8b, 11, 14a, 14b, 15a i 15b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8a i 8b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Fertała

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVI/191/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2020 roku

 

Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem:

1. zwiększenia w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych o kwotę 79.998,57 zł (rozdział 75077) w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe projektu pn.  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wprowadzono je do budżetu na podstawie umowy nr 2799/2020 z dnia 27 maja 2020 roku. W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków na zakup laptopów i akcesoriów dla uczniów i nauczycieli szkół, dla których organem założycielskim jest Powiat Średzki ze środków własnych na finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków - zmniejszenia o kwotę 80.000 zł (rozdział 80195) oraz zwiększenia o kwotę 79.998,57 zł (rozdział 75077).
2. zwiększenia o kwotę 80.000 zł (rozdział 75818) rezerwy ogólnej,
ujęcia dochodów w kwocie 5.000 zł (rozdział 75618) z tyt. opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się 3. zwiększenia o kwotę 5.000 zł (rozdział 75020) w celu zabezpieczenia środków na zakup dokumentów rejestracyjnych.
4. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

 • 75411 zwiększenie o kwotę 167.260 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • 75411 zwiększenie o kwotę 189.841 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych straży pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • 85205 zwiększenie o kwotę 8.470 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 85334 zwiększenie o kwotę 49.385,90 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 17 ustawy o repatriacji - na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 85504 zwiększenie o kwotę 14.880 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. ujęcia dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przekazanej w ramach Funduszu Wsparcia PSP:

 • w kwocie 50.000 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego na potrzeby komendy. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.14.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
 • w kwocie 3.000 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy na potrzeby komendy. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.15.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Odpowiednich zwiększeń dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

6. ujęcia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 130.000 zł (rozdział 85111) z przeznaczeniem na zakup aparatu USG wraz z głowicą konweksową do celów diagnostycznych osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19 dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2020.8 z dnia 17 czerwca 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
7. zwiększenia o kwotę 5.310 zł (rozdział 85333) wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na naprawę pieca grzewczego,
8. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:

 • zmniejszenia o kwotę 87.000 zł (rozdział 60014) wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp.”,
 • zwiększenia o kwotę 31.690 zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywanie,
 • zwiększenia o kwotę 50.000 zł (rozdział 75412) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl na realizację zadania pn. „Zakup samochodu gaśniczego”,
 • zmniejszenie o kwotę 5.000 zł (rozdział 85195) wydatków przeznaczonych na zadanie pn. „wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”,
 • zwiększenie o kwotę 5.000 zł (rozdział 85111) z przeznaczeniem na zadanie pn. „zakup aparatu USG wraz z głowicą konweksową do celów diagnostycznych osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19 dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp”, kwota stanowi środki własne.
 • zwiększenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 60013) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa DW432 w m. Środa Wlkp. od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”,
 • zmniejszenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 60014) wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo – Sulęcin”,
 • zmniejszenia  o kwotę 150.000 zł (rozdział 75704) gwarancji,
 • zwiększenia o kwotę 150.000 zł (rozdział 60014) wydatków majątkowych na zadanie pn. „objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.”,
 • ujęcia wydatków w kwocie 75.000 zł (rozdział 80130) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim – przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej”,
 • zmniejszenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 92605) w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb,
 • zmniejszenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 75075) w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb,

9. zmniejszenia o kwotę 20.000 zł (rozdział 80115) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, o kwotę 20.000 zł (rozdział 80115) w Zespole Szkół Rolniczych oraz o kwotę 15.000 zł (rozdział 80120) w Liceum Ogólnokształcącym w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,

10. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w następujących jednostkach:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 700 zł w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników,
 • Starostwie Powiatowym w kwocie 6.700 zł w rozdziale 75495 w celu dostosowania do bieżących potrzeb,

11. przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 11.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2020 rok,
12. w wykazie wydatków majątkowych dokonuje się korekty nazwy zadania nr 4 na „Modernizacja parowozu Px48-1920”.

 


[1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568 i 695

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.