Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.op

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 11 września 2020 r. poz. 6903

 

Uchwała Nr XXVIII/206/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr 391/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/195/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr 418/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2020 roku,  uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę           6.238,59,-
do kwoty         87.713.036,92,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           303.646,40,-
do kwoty         60.018.882,80,-

- zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę           309.884,99,-
do kwoty         27.694.154,12,-

2. w § 1 ust. 2  pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           91.436,92,-
do kwoty        12.048.585,88,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           9.797,-
do kwoty        167.357,23,-

4. w § 1 ust. 2 pkt 7)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę        18.000,-
do kwoty      24.000,-

5. w § 2 ust. 1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           6.238,59,-
do kwoty         87.871.048,67,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           316.646,40,-
do kwoty         57.055.384,88,-

- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę           322.884,99,-
do kwoty         30.815.663,79,-

6. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           91.436,92,-
do kwoty        12.048.585,88,-

7. w § 2 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           9.797,-
do kwoty        167.357,23,-

8. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę           18.000,-
do kwoty        24.000,-

9. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2 ust. 2 pkt 10) dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami.

10. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.411.636,93 zł, w tym:
- dotacje celowe – 3.411.636,93 ,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.193.354 , w tym:
- dotacje celowe – 768.000 zł,
- dotacje podmiotowe – 2.425.354 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”

11. W § 7 ustala się rezerwę określoną w pkt. 1 – rezerwę ogólną na kwotę 102.336 zł.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 11, 12, 13a, 13b i 16b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 8a, 8b i 9a.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

 Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/206/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem:

1. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

 • 70005 zwiększenie o kwotę 2.706 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.264.2020.7 z dnia 13 sierpnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 • 75411 zwiększenie o kwotę 9.459 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 19 sierpnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • 85321 zwiększenie o kwotę 2.651 zł z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2020.8 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 85334 zwiększenie o kwotę 26.981,44 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o repatriacji - na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.249.2020.7 z dnia 7 sierpnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 85504 zwiększenie o kwotę 3.120 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rozdziałach 85508 zwiększenie o kwotę 43.994,23 zł i 85510 o kwotę 2.525,25 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. ujęcia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w rozdziale 01042 w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy nr 7/2020 zawartej z Województwem Wielkopolskim. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego. Dodatkowo w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł (rozdział 90004) w celu ujęcia w rozdziale 01042 środków własnych na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 3.000 zł.

4. zwiększenia o kwotę 9.797 zł (rozdział 85508) w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

5. zmniejszenia środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 169.008,94 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla na odcinku Bagrowo - Gablin”. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie aneksu nr 1 umowy nr 5.75/20 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego.

6. zmniejszenia środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 140.876,05 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w miejscowości Dębicz”. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 5.34/20 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego.

7. zwiększenia o kwotę 75.000 zł (rozdział 85322) środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze  i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.15.6.2020.AŁ/JC z dnia 30 lipca 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

8. zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.428,48 zł (rozdział 75020) wpływów z tyt. odszkodowań za uszkodzenie elewacji budynku ZSR oraz zalanie budynku Urzędu Pracy. W planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.846 zł (rozdział 80115) a w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1.582,48 zł (rozdział 85333) z przeznaczeniem na prace remontowe.

9. zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 32.000 zł (rozdział 85218) w związku z użyczeniem części pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 2. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.000 zł (rozdział 85218) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energie elektryczną, gaz, oraz odprowadzenie ścieków.

10. zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.450 zł (rozdział 85220) z tyt. odpłatności za lokal mieszkalny w związku z wydanymi decyzjami. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.450 zł (rozdział 85220) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi remontowe oraz zakup energii – gazu.

11.. zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 14.550 zł (rozdział 85324) w związku z realizacją przez Powiat zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowiących 2,5% środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.550 zł (rozdział 85218) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla kadry pracowniczej realizującej ww. zadania.

12. zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 59.978 zł (rozdział 85508) oraz zmniejszenie o kwotę 39.091 zł (rozdział 85510) wpływów z gmin przeznaczonych na ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.887 zł (rozdział 85508) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych.

13. zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 92.500 zł (rozdział 85295) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Klubu Seniora oraz zakup wyposażenia. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.000 zł (rozdział 85395) oraz 72.500 zł (rozdział 85508) w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu Senior+.
zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 29.097 zł (rozdział 60001) w związku z wpływem zwrotu dotacji z Województwa Wielkopolskiego dot. pomocy finansowej na Kolej Metropolitalną.
14. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:

 • zwiększenia o kwotę 27.458 zł (rozdział 60004) w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego,
 • zwiększenia o kwotę 8.903 zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kleszczewo na realizację zadań publicznego transportu zbiorowego,
 • zwiększenia o kwotę 80.000 zł (rozdział 85395) z przeznaczeniem na dopłatę do zwiększenia wartości udziałów Spółdzielni Socjalnej Średzianka,
 • zwiększenia o kwotę 20.400 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na koszty prowizji bankowych oraz zakup odzieży ochronnej,
 • zmniejszenia o kwotę 107.664 zł (rozdział 75818) rezerwy ogólnej,
 • zmniejszenia o kwotę 5.000 zł (rozdział 70005) wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żwirki i Wigury – Terenowy Punkt Paszportowy”,
 • zwiększenia o kwotę 5.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na usługi w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
 • zmniejszenia o kwotę 2.000 zł (rozdział 75495) w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb,
 • ujęcia wydatków w kwocie 2.000 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla KPPSP na realizację zadania pn. „Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego dla KPPSP w Środzie Wlkp.”,
 • zwiększenia o kwotę 200.000 zł (rozdział 80102) z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego LO w Środzie Wlkp.,
 • zwiększenia o kwotę 615 zł (rozdział 85417) z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu,
 • zmniejszenia o kwotę 200.615 zł (rozdział 85419) w związku z dostosowaniem planu do aktualnej kwoty dotacji dla OREW Miąskowo,
 • zwiększenia  o kwotę 20.000 zł (rozdział 80130) z przeznaczeniem na dotacje dla Studium Medycznego Lider w Dominowie oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym Mieście,
 • zmniejszenia o kwotę 20.000 zł (rozdział 85404) w związku z dostosowaniem planu do aktualnej kwoty dotacji dla OREW Miąskowo,
 • zwiększenia o kwotę 35.000 zł (rozdział 92116) z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Środa Wlkp. na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 • zmniejszenia o kwotę 35.000 zł (rozdział 92605) wydatków na stypendia sportowe w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb,
 • zmniejszenia o kwotę 21.000 zł (rozdział 75702) wydatków przeznaczonych na odsetki w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb,
 • zwiększenia o kwotę 21.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty prowizji bankowych za obsługę bankową powiatu,
 • ujęcia wydatków w kwocie 60.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki – Pławce”,
 • zmniejszenia o kwotę 30.000 zł (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla na odcinku Bagrowo - Gablin”,
 • zmniejszenia o kwotę 30.000 zł (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w miejscowości Dębicz”.

15. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym w kwocie:

 • 12.300 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na administrowanie nieruchomością przy ul. Kosynierów,
 • 7.200 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę auta służbowego oraz pozostałe usługi,

16. w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku z wydatków majątkowych na wydatek bieżący dot. zakupu macierzy,

17. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85295 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń Klubu Seniora.

 

 [1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568 i 695

 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.