Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXXV/253/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2021 r. poz. 25

Uchwała Nr XXXV/253/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr 391/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/195/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr 418/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2020 roku,  uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 447/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2020 roku, uchwałą nr XXX/213/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 roku, uchwałą nr 458/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2020 roku, uchwałą nr 460/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2020 roku, uchwałą nr XXXI/215/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2020 roku, uchwałą nr XXXII/222/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2020 roku, uchwałą nr 466/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2020 roku, uchwałą nr 477/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2020 roku, uchwałą nr XXXIII/229/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2020 roku, uchwałą nr 480/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2020 roku, uchwałą nr XXXIV/236/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 grudnia 2020 roku, uchwałą nr 487/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           1.530.765,39,-
do kwoty         93.994.831,79,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           176.863,39,-
do kwoty         60.658.701,67,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę           1.353.902,-
do kwoty         33.336.130,12,-

2.w § 1 ust. 2  pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           297.872,88,-
do kwoty         13.472.380,29,-

3. w § 1 ust. 2  pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           6.638,-
do kwoty         277.068,13,-

4. w § 1 ust. 2 pkt 4)
zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę           514.620,-
do kwoty         12.999.707,69,-

5. w § 2 ust. 1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           552.178,61,-
do kwoty         93.055.055,54,-

- zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę           293.390,12,-
do kwoty         59.464.113,24,-

- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę           258.788,49,-
do kwoty         33.590.942,30,-”

6. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           297.872,88,-
do kwoty        13.472.380,29,-

7. w § 2 ust. 2  pkt 3)
zwiększa sięwydatki finansowane zdotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           6.638,-
do kwoty         277.068,13,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 4)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę           503.655,-
do kwoty         13.717.875,36,-

9. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:

 1. łączną kwotę planowanych przychodów – 6.621.728,00 ,
 2. łączną kwotę planowanych rozchodów – 7.561.504,25 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 939.776,25 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 10. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów 3.168.069,93 zł, w tym:
- dotacje celowe – 3.168.069,93 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.479.125,19 , w tym:
- dotacje celowe – 751.211,19 zł,
- dotacje podmiotowe – 2.727.914 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”

11. § 4a otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan finansowy Funduszu Inwestycji Lokalnych:

 • dochody – 3.839.944 zł,
 • wydatki – 3.057.000 zł,
 • rozchody – 782.944 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 18”.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 8a, 8b, 12 i 18 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8 i 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/253/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są wynikiem:

 1. zmniejszenia o kwotę 35.000 zł (rozdział 85322) środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze  i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma z Ministerstwa DF-I.4020.15.10.2020.JC z dnia 24 listopada 2020 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
 2. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 85334 o kwotę 297.872,88 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji – na zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.325.2020.6 z dnia 25 listopada 2020 r. oraz  FB-I.3111.325.2020.6 z dnia 8 grudnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 3. zmian w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 6.638 zł w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w sprawie przyjęcia i warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. zwiększenia o kwotę 303.773 zł (rozdział 75801) części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.29.2020.15p z dnia 28 listopada 2020 r.
 5. zwiększenia o kwotę 86.500 zł (rozdział 75801) części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na  dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Odpowiednich zwiększeń dokonuje się w planie wydatków następujących jednostek:
 • Zespół Szkół Rolniczych – 27.082,21 zł (rozdział 80195),
 • Liceum Ogólnokształcące – 13.928,57 zł (rozdział 80195),
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 30.728,85 zł (rozdział 80195),
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 4.500 zł (rozdział 85495),
 • Starostwo Powiatowe – 2.500 zł (rozdział 80102 – 1.500 zł, rozdział 80120 – 500 zł, rozdział 85419 – 500 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
Powyższe zwiększenia dokonuje się zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów Szkół. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 7.760,37 zł (rozdział 80195) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby nauki zdalnej w szkołach.
6. zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 85295 zwiększenie o łączną kwotę 238.275 zł (225.037,50 zł - §2057, 13.237,50 zł - §2059) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy 372/2020 z dn. 20.11.2020 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków:
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 83.250 zł,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy – 48.600 zł,
 • Publicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – 55.800 zł,
 • Starostwa Powiatowego – 50.625 zł z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp.
Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 14.650 zł oraz Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 6.200 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego.
7. zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 85395 zmniejszenie o łączną kwotę 752.895 zł (zmniejszenie o kwotę 661.014,32 zł - §2057, zmniejszenie o kwotę 91.880,68 zł - §2059, zmniejszenie o kwotę 0,79 zł - §6257, zwiększenie o kwotę 0,79 - §6259) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania i przeniesieniem środków na kolejne lata oraz dostosowaniem planu do bieżącej realizacji projektu. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.885 zł stanowiących wkład własny na realizację zadania.
8. zwiększenia planu dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 24.458 zł (rozdział 85406) z tyt. zwrotu z ZUS oraz pokrycia dojazdów doradców zawodowych do szkół.
9. zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego:
 • o kwotę 13.902 zł (rozdział 75020) w związku ze sprzedażą ciągnika rolniczego,
 • o kwotę 7.241,51 zł (rozdział 70005) z tyt. wpłat za media,
 • o kwotę 1.340.000 zł (rozdział 70005) z tyt. sprzedaży nieruchomości.
10. zmniejszenia o kwotę 6.200 zł (rozdział 85510) planu wydatków Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „STOP COVID-19”.
11. zmian w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
 • zmniejszenie o kwotę 823,60 zł (rozdział 85218) oraz o kwotę 13.826,40 zł (rozdział 85220) w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „STOP COVID-19”,
 • zwiększenia o kwotę 35.105 zł (rozdział 85220) oraz przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85220 w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług w związku z przeprowadzoną analizą wydatków i potrzebą zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań do końca roku,
 • zwiększenia o kwotę 35.000 zł (rozdział 85295) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z tworzeniem Klubu Seniora w obiekcie przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej,
 • zmniejszenia o kwotę 12.000 zł (rozdział 85321), 34.500 zł (rozdział 85508) oraz 25.156 zł (rozdział 85510) w związku z przeprowadzoną analizą wydatków i potrzebą zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań do końca roku,
 • zwiększenia o kwotę 1.551 zł (rozdział 85508) z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS.
12. zmniejszenia planu wydatków Bursy Powiatu Średzkiego o kwotę 65.000 zł (rozdział 85410) w związku z niewykorzystaniem środków z uwagi na pandemię COVID-19. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 7 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS.
13. zwiększenia planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 94.710 zł (rozdział 80115) oraz przeniesienia planu między paragrafami oraz rozdziałami w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz wynagrodzenia osobowe.
14. zmniejszenia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 105.569 zł (rozdział 80120) w związku z niewykorzystaniem środków,
15. zmniejszenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego o kwotę 52.137 zł (rozdział 85406) w związku z mniejszymi wydatkami w bieżącym roku. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych.
16. zwiększenia o kwotę 182.944 zł rozchodów; kwota stanowi niewykorzystane w roku 2020 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
17. zmniejszenia o kwotę 1.900.000 zł wolnych środków,
18. zmian w planie Starostwa Powiatowego:
 • zmniejszenie o kwotę 50.100 zł (rozdział 60014) wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja kładki przy drodze powiatowej nr 3662P”,
 • zmniejszenie o kwotę 22.000 zł (rozdział 60014) wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp.,
 • wykreślenia zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w miejscowościach Jarosławiec, Nadziejewo, Kijewo, Czarnotki i Solec” – zmniejszenie  wydatków w kwocie 50.000 zł (rozdział 60014),
 • wykreślenia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej” - zmniejszenie  wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60014),
 • wykreślenia zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi  Chocicza – Rogusko ” - zmniejszenie  wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60016),
 • wykreślenia zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3664P i 3663P w miejscowości Orzeszkowo” - zmniejszenie  wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60014),
 • wykreślenia zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowościach Solec, Szlachcin, Połażejewo” - zmniejszenie  wydatków w kwocie 52.944 zł (rozdział 60014),
 • wykreślenia zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724P w zakresie budowy ścieżki rowerowej” - zmniejszenie  wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60014),
 • zwiększenia w kwocie 1.815,51 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zwrot środków dot. zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin – Szypłów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwalęcin – Szypłów”,
 • zmniejszenie o kwotę 5.560 zł (rozdział 60001) wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja parowozu Px48-1920”,
 • zwiększenie o kwotę 3.100 zł (rozdział 71012) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokumentacje geodezyjną.
19. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w:
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 1.400 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 5.000 zł (rozdział 85406) z przeznaczeniem na prace malarskie w gabinetach psychologów,
 • Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 505 zł (rozdział 80146) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 • Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 6.240 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na zakup środków żywności, usługi wywozu odpadów oraz korektę odpisu na ZFŚŚ,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 7.500 zł (rozdział 85218) w związku z przeprowadzoną analizą wydatków i potrzebą zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań do końca roku,
 • Starostwie Powiatowym:
  - w kwocie 3.500 zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na usługi usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywanie,
  - w kwocie 6.000 zł (rozdział 75019) z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Biura Rady oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb,
  - w kwocie 899 (rozdział 75020) z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS,
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 14.000 (rozdział 85333) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
20. przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w:
 • Starostwie Powiatowym w kwocie 14.000 zł (dział 801) z przeznaczeniem na dotacje dla Studium Medycznego LIDER w Dominowie,
 • Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 52.874 zł (dział 801) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
21. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału w:
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.112 zł (rozdział 85321) z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,
 • Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 18.463 zł (rozdział 85203) z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz drobne remonty,
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.984 zł (rozdział 71015) w związku z dostosowaniem planu do bieżących zapotrzebowań oraz rzeczywistego wykonania,
 • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.072 zł (rozdział 75411) w związku z dostosowaniem planu do bieżącej realizacji,
 • Starostwie Powiatowym:
  - w kwocie 1.000 zł (rozdział 75515) z przeznaczeniem na usługi nieodpłatnego poradnictwa prawnego,
  - w kwocie 993 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego.


[1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.