Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXXIII/229/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXXIII/229/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr 391/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/195/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr 418/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2020 roku,  uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 447/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2020 roku, uchwałą nr XXX/213/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 roku, uchwałą nr 458/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2020 roku, uchwałą nr 460/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2020 roku, uchwałą nr XXXI/215/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2020 roku, uchwałą nr XXXII/222/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2020 roku, uchwałą nr 466/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2020 roku, uchwałą nr 477/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           257.972,72,-
do kwoty         92.108.955,48,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           167.972,72,-
do kwoty         60.394.857,36,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę           90.000,-
do kwoty         31.714.098,12,-

2. w § 1 ust. 2  pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           247.132,72,-
do kwoty        13.087.526,49,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 2)
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę           5.860,-
do kwoty        28.660,-

4. w § 1 ust. 2  pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           1.700,-
do kwoty        270.430,13,-

5. w § 1 ust. 2 pkt 10)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę           14.000,-
do  kwoty       198.896,-

6. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           257.972,72,-
do kwoty         93.252.123,23,-

- zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę           1.345.887,28,-
do kwoty         59.670.522,44,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           1.603.860,-
do kwoty         33.581.600,79,-

7. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           247.132,72,-
do kwoty        13.087.526,49,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 2)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę           5.860,-
do kwoty        28.660,-

9. w § 2 ust. 2  pkt 3)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           1.700,-
do kwoty        270.430,13,-

10. W planie wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (§ 2 ust. 2 pkt 6) dokonuje się aktualizacji kwot planu wydatków.

11. w § 2 ust. 2 pkt 10)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę           14.000,-
do  kwoty       198.896,-

12. w § 2 wykreśla się ust. 3.

 13. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.168.069,93 zł, w tym:
- dotacje celowe – 3.168.069,93 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.426.000,19 , w tym:
- dotacje celowe – 751.211,19 zł,
-
dotacje podmiotowe – 2.674.789 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 10b, 11, 12, 13a i 13b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8, 9, 10a i 10b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIII/229/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 listopada 2020 roku

 Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem:

1. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

 • 70005 zwiększenie o kwotę 8.551 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.417.2020.7 z dnia 14 listopada 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 • 71012  zmniejszenie o kwotę 1.500 zł oraz 100 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.417.2020.7 z dnia 14 listopada 2020 r. oraz FB-I.3111.413.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 • 71015 zmniejszenie o kwotę 37.000 zł w związku z wnioskiem PINB-u. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.413.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 • 75045 zmniejszenie o kwotę 6.533,21 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 • 75212 zmniejszenie o kwotę 3.200 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 • 75411 zmniejszenie o kwotę 6 zł oraz zwiększenie o kwotę 7.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r. oraz zwiększono na podstawie pisma FB-I.3111.411.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • 75411 zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowych Straży Pożarnych. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.401.2020.3 z dnia 12 listopada 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • 85156 zwiększenie o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów środków finansowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
 • 85203 zwiększenie o kwotę 3.417,38 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na podwyższoną dotację dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (IV kwartał 2020 r.) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2020.2 z dnia 30 października 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • 85334 zwiększenie o kwotę 57.625,98 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji - na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na częściowe pokrycie wydatków związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.325.2020.6 z dnia 2 listopada 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 85395 zwiększenie o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2020.6 z dnia 30 października 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 • 85504 zmniejszenie o kwotę 4.050 zł oraz o kwotę 2.053,24 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2020.7 z dnia 26 października 2020 r. oraz FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 75045 zmniejszenie o kwotę 5.860 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.

3. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększenie w rozdziale 71015 o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.413.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się ujęcia kwoty 15.000 zł pochodzącej ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego

4. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 8.080,81 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 14.000 zł w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2020.6 z dnia 18 listopada 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego.

6. zmian w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 1.700 zł w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w sprawie przyjęcia i warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7. zwiększenia w planie dochodów Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 1.000 zł (rozdział 85510) w związku z wpłatą na rzecz wychowanków tut. placówki. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

8. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:

 • zmniejszenia o kwotę 6.100 zł (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. „Modernizacja kładki przy drodze powiatowej nr 3662P”,
 • zwiększenia o kwotę 6.100 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego”,
 • zwiększenia o kwotę 3.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku oraz do wykorzystania w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w celu realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną,
 • zmniejszenia o kwotę 3.000 zł (rozdział 90095) wydatków na szkolenia oraz usługi w związku z dostosowaniem planu do realizowanych zadań,
 • zwiększenia o kwotę 2.000 zł (rozdział 85508) z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej,
 • zmniejszenia o kwotę 2.000 zł (rozdział 92605) zakupu usług pozostałych w związku z niewykorzystaniem środków,
 • zmniejszenie o kwotę 3.000 zł (rozdział 75020) w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
 • zwiększenie o kwotę 3.000 zł (rozdział 75702) z przeznaczeniem na opłaty bankowe,
 • zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł (rozdział 75704) gwarancji,
 • zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł (rozdział 60014) wydatków majątkowych na zadanie pn. „objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.”,
 • zmniejszenie o kwotę 67.760 zł (rozdział 75020) wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 • zwiększenie o kwotę 4.900 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na dotację dla organizacji sportowej na zakup wyposażenia sportowego,
 • zwiększenie o kwotę 30.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup mat do karate olimpijskiego”,
 • zwiększenia o kwotę 22.000 zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla KPP niezbędnego do działalności podczas pandemii,
 • ujęcia w kwocie 18.000 zł (rozdział 60014) pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp. (6.000 zł), Gminy Krzykosy (6.000 zł), Gminy Zaniemyśl (6.000 zł) z przeznaczeniem na zamontowanie oświetlenia,
 • zmniejszenia o kwotę 22.140 zł (rozdział 60014) wydatków majątkowych na zadanie pn. „objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.”,
 • zmniejszenia o kwotę 25.000 zł (rozdział 63003), o kwotę 70.000 zł (rozdział 80102) oraz o kwotę 8.577 (rozdział 92195) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań,

9. zmniejszenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 30.000 zł (rozdział 85406) w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika oraz niewykonaniem wydatków w związku z epidemią. Dodatkowo dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału 85406 w kwocie 11.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup laptopów do pracy zdalnej, testów psychologicznych oraz środków do dezynfekcji.

10. zmniejszenia planu wydatków Bursy Powiatu Średzkiego w kwocie 41.423 zł (rozdział 85410) w związku ze zmniejszeniem wydatków w wyniku nieobecności wychowanków Bursy spowodowanej epidemią oraz korekta funduszu świadczeń socjalnych. Dodatkowo dokonuje się przeniesień planu między paragrafami oraz rozdziałami w ramach działu 854 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

11. zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w kwocie 175.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Dodatkowo dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801 w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

12. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w:

 • Starostwie Powiatowym:
  - w kwocie 46.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu dróg oraz pomoc finansową dla Gminy Środa Wlkp. na administrowanie drogami powiatowymi,
  - w kwocie 7.000 zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakupy dla KPP,
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 6.424 zł (rozdział 85333) z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, gaz, naprawy bieżące, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i inne,
 • Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 17.100 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na naprawy bieżące i remonty,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 4.000 zł (rozdział 85508) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadań pieczy zastępczej.

13. przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w:

 • Starostwie Powiatowym:
  - w kwocie 1.000 zł (dział 750) z przeznaczeniem na usługi biura rady,
  - w kwocie 5.000 zł (dział 754) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Środa Wlkp. na zakup ratowniczych narzędzi hydraulicznych,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 43.000 zł (dział 801) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

14. zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku w kwocie 14.000 zł w rozdziale 75020 przeznaczonych na zakup licencji do e-zamówień publicznych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,

15. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału w:

 • Starostwie Powiatowym w kwocie 3.878,72 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na uiszczenie kosztów zastępstwa procesowego,
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.500 zł (rozdział 71015) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi prawnicze oraz w kwocie 10.000 zł (rozdział 71015) z przeznaczeniem na refundacje zakupu okularów korygujących dla pracowników oraz zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości i innych,
 • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.357 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe i zapomogi oraz zakup materiałów,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 9.688 zł (rozdział 85321) z przeznaczeniem na opłaty za usługi pocztowe, zakup materiałów oraz art. papierniczych.

 


[1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.