Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała nr XXXV/255/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXXV/255/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) oraz art.  12  pkt 2 i 31 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) na skutek uwzględnionej skargi do sądu administracyjnego, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się odwołanie Bogusława Biernata ze stanowiska członka Zarządu Powiatu Średzkiego oraz zwalnia się z wykonywania obowiązków ze skutkiem natychmiastowym.  

§ 2. Traci moc § 1 pkt 1 uchwały nr I/6/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/255/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego

Dnia 7 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę nr XXXIV/232/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
Zgodnie z treścią tej uchwały zmniejszono liczbę członków Zarządu Powiatu Średzkiego z 5 do 3. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Średzkiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 grudnia 2020 r. oraz weszła w życie w dniu 26 grudnia 2020 r. Uchwała nie została do tej pory podważona przez organ nadzoru, ani przez sąd administracyjny.
Pomimo wprowadzonych zmian w statucie Zarząd Powiatu Średzkiego dalej funkcjonuje w niezgodnym ze statutem składzie 5 osobowym, tym samym nie jest uprawniony do podejmowania uchwał oraz wykonywania innych czynności prawnych. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem uchwały zarządu powiatu powołane przez skład niezgodny z postanowieniami statutu są nieważne.
W myśl art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym „Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego”.
Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje nadto możliwość odwołania członka zarządu powiatu wskutek jego rezygnacji (art. 31c ustawy o samorządzie powiatowym), albo na uzasadniony wniosek starosty (art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym). Ustawa o samorządzie powiatowym nie przewiduje jednak żadnej regulacji odnoszącej się do sytuacji, w której wskutek zmiany statutu powiatu doszło do likwidacji stanowisk w zarządzie powiatu.
Mając powyższe na uwadze, kierując się zasadą racjonalnego Ustawodawcy przyjąć należy, że pominięcie sytuacji likwidacji stanowisk w zarządzie powiatu w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym było działaniem zamierzonym Ustawodawcy, mającym na celu zastosowanie w takim przypadku normy ogólnej, zawartej w art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym.
Istotną okolicznością w przedmiotowej sprawie jest postawa Starosty Powiatu Średzkiego, który pismem z dnia 28 grudnia odmówił wykonania Uchwały z dnia 7 grudnia 2020 r. Rady Powiatu Średzkiego nr XXXIV/232/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego, w zakresie doprowadzenia do zgodności z prawem składu Zarządu Powiatu. Swoje stanowisko Starosta Średzki powtórzył podczas posiedzenia Rady Powiatu Średzkiego w dniu 29 grudnia 2020 r., które to stanowisko jest sprzeczne z opinią prawną kancelarii prawnej obsługującej Starostwo, zgodnie z którą „Nie powinna więc mieć miejsca sytuacja, w której zarząd będzie liczył 5 osób w sytuacji, gdy statut przewiduje, że ma liczyć 3. Rodzi to bowiem poważne ryzyko podejmowania uchwał przez 5-osobowy zarząd z naruszeniem prawa”.
Wobec powyższego, w ocenie Rady Powiatu niezbędnym jest dostosowanie składu Zarządu do stanu zgodnego ze statutem.
Nadto, przypomnienia wymaga, że w dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę o uwzględnieniu skargi do sądu administracyjnego w przedmiocie własnej bezczynności. 
W ocenie Rady Powiatu Średzkiego skarga była zasadna i zasługiwała na uwzględnienie, w oparciu o art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem „Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio”. W ocenie Rady Powiatu uwzględnienie skargi do sądu administracyjnego stanowi samodzielną podstawę do dokonania następującej po nim czynności prawnej jaką jest odwołanie członka zarządu Powiatu – nawet bez wniosku starosty, o którym to wniosku mowa w art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Stwierdzić bowiem należy, że spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rada Powiatu, jako organ właściwy do odwołania członka zarządu, pozostaje bowiem w bezczynności, została złożona skarga do sądu administracyjnego, a organ stanowiący miał prawo tą skargę uwzględnić. Wobec powyższego zobowiązanie określone w uchwale uwzględniającej skargę do sądu administracyjnego jest dla Rady Powiatu wiążące.
Pomijając powyższe, stwierdzić należy, że mandat Członka Zarządu wygasł z mocy prawa, a wniosek starosty, o którym mowa w art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, należy uznać za zbędny, jako że przedmiotową uchwałą Rada Powiatu potwierdza jedynie zakończenie sprawowania funkcji przez Członka Zarządu.
Powyższą tezę Rada Powiatu oparła na opinii prawnej kancelarii prawnej obsługującej Starostwo, zgodnie z którą to opinią „o ile przepisy art. 27 i 31 u.s.p. regulują podstawę prawną powołania i odwołania członków zarządu powiatu, o tyle żaden z nich nie reguluje sytuacji, w której zmniejszenie składu zarządu następuje bez woli starosty jako osoby uprawnionej do wnioskowania o w/w zmiany; z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tej sprawie, gdyż zmniejszenie liczby członków zarządu to decyzja Rady; w związku z tym w mojej ocenie przepisu o odwołaniu członka zarządu nie można stosować tutaj wprost”. Dalej, zgodnie z treścią opinii „Tylko wydanie w stosunku do w/w uchwały rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę albo jej unieważnienie przez sąd administracyjny – oczywiście poza opisanym wyżej przypadkiem uchylenia przez Radę Powiatu własnej uchwały - mogłoby spowodować, że zaistniałaby podstawa do „przywrócenia” 2 członków do składu Zarządu”. Skoro zatem art. 31 u.s.p. nie należy stosować wprost, którą to opinię Rada Powiatu podziela, to jedyną pozostałą podstawą prawną regulującą przedmiotową materię pozostaje art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym „Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego”.
Art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym zastosowano jednak odpowiednio w zakresie głosowania w sposób tajny, która to praktyka poparta jest opinią doktryny oraz orzecznictwa „W podobnym nurcie wypowiedział się NSA w wyroku z 13.10.2009 r. (II OSK 1124/09, Legalis), dostrzegając możliwość odpowiedniego zastosowania tego przepisu m.in. z uwagi na powszechną w organizacjach demokratycznych regułę tajnego głosowania w sprawach personalnych” (S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2019).
Podkreślenia wymaga, że z dniem wejścia w życie zmian statutu doszło do likwidacji funkcji dwóch nieetatowych członków zarządu. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym i kodeksu wyborczego nie przewidują konsekwencji likwidacji stanowiska członka zarządu powiatu, jednak przez analogię można odwołać się do art. 492  § 1 pkt 10 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym mandat wójta wygasa w przypadku zmian terytorialnych gminy (czyli np. połączenia, czy likwidacji gmin). Wygaśnięcie mandatu osoby sprawującej funkcję z wyboru wskutek likwidacji stanowiska wydaje się oczywistą konsekwencją – odwrotna interpretacja prowadziłaby do wniosku, że Rada Powiatu może zadecydować o pozostawieniu radnego na stanowisku, które przestało istnieć.
Rozpatrując projekt niniejszej uchwały Rada Powiatu miała też na względzie daleko idące skutki odmowy jej uchwalenia, w szczególności dotyczące paraliżu organu wykonawczego Powiatu Średzkiego.
Zgodnie z oceną prawną wyrażoną w wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygnaturze I SA/Łd 749/15 „Stosownie do art. 9 ust. 1 u.s.p. rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w sprawie. Do jej kompetencji należy m.in. stanowienie prawa miejscowego, w tym statutu powiatu (art. 12 pkt 1) . Natomiast Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu art. 26 ust. 1 u.s.p. , który wybiera rada powiatu w licznie 3 do 5 osób , w tym starostę i wicestarostę w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów (...). Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu - art. 27 u.s.p. . Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym (...) - art. 13 ust. 1 u.s.p. . Przy czym na gruncie tego ostatniego przepisu powszechnie przyjmuje się, że ustawodawca popełnił błąd odwołując się do ustawowego składu , który nie istnieje poprzez sztywne jego określenie. Mówiąc zatem o kworum zawsze mieć należy na uwadze jego statutowy skład, wybrany przez radę powiatu w licznie 3-5 osób. Dla określenie zasad podejmowania uchwał przez zarząd istotne znaczenie będzie zatem miał faktyczny, statutowy skład zarządu. Przepis art. 27 ust. 1 u.s.p. przewiduje , że rada powiatu wybiera zarząd. Podobnie art. 28 stanowi, że zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu. Z treści tych dwóch ostatnich przepisów wynika, że obowiązkiem rady powiatu jest wybór in extenso zarządu powiatu jako organu wykonawczego. Oznacza to także, że wybór wszystkich osób wchodzących w skład tego organu zgodnie z przyjętą ich liczbą w statucie kończy procedurę wyboru zarządu, i który dopiero tak ukształtowany uprawniony jest do podejmowania uchwał, przy zachowaniu wymaganego ustawą kworum. Ustawodawca nie posługuje się określeniem wyboru poszczególnych członków zarządu, co czyniłoby możliwym choć wątpliwym zapatrywanie, że wybranie ich w ilości stanowiącej o kworum statutowym uprawnia do podejmowania ważnych uchwał, lecz odnosi się do momentu po wyborze tego organu jako całości. Także w piśmiennictwie pogląd ten jest jednoznacznie ujmowany. Mówi się, że dopiero wybór przez radę wszystkich członków zarządu kończy procedurę związaną z jego tworzeniem i od tego czasu zarząd może skutecznie podejmować czynności (Komentarz do Ustawy o samorządzie powiatowym - op.cit.). Przedstawiona analiza regulacji ustawy o samorządzie powiatowym prowadzi do jednoznacznego stwierdzenia, że zaskarżone uchwały nie były podjęte przez zarząd lecz przez poszczególnych jego członków albowiem zarząd nie został wybrany. Wydaje się, że wyrazem tego stanowiska była próba, zdaniem sądu nieskuteczna, sanowania zaskarżonych uchwał, przez Zarząd już jako organ w pełnym składzie, wobec zmiany ilościowej wprowadzonej w statucie , dokonanej w marcu 2015 r.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, statut powiatu jest stanowionym przez radę powiatu, w odpowiednim trybie, aktem prawa miejscowego, określającym ustrój powiatu. Nie ma zatem żadnych podstaw do przyjęcia, że uchwała rady o wyborze zarządu w składzie nieodpowiadającym składowi określonemu w statucie jest zarazem uchwałą wprowadzającą (dorozumianą) zmianę w statucie”.
Natomiast zgodnie z - Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nr 14/19 „Kolegium stwierdza, że Rada Powiatu  (…).  miała prawo do ukształtowania i wyboru zarządu powiatu w granicach wyznaczonych przez ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Przepis ten po pierwsze stanowi, że rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, a po drugie przewiduje, że liczbę członków zarządu określa statut powiatu. Na przedmiotowej uchwale Zarządu Powiatu widnieją podpisy trzech Członków Zarządu Powiatu, tj. wszystkich powołanych w jego skład osobowy. Ocena tej okoliczności dokonana z uwzględnieniem stanowiska prawnego wskazanego w ww. Obwieszczeniu Wojewody Świętokrzyskiego oraz w piśmie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2019 r. doprowadziła Kolegium do wniosku, że Zarząd Powiatu  (…).  podejmując badaną uchwałę był niewłaściwie obsadzony gdyż działał w składzie sprzecznym z zapisami § 42 ust. 2 Statutu Powiatu (…). Skoro więc Rada Powiatu  (…).  dokonała wyboru Zarządu w składzie sprzecznym ze statutem to konsekwencją tego jest to, że Kolegium RIO w Kielcach badając tą uchwałę uznało, że osoby działające w imieniu Powiatu  (…). podpisane pod tą uchwałą nie miały kompetencji do podejmowania uchwał zmieniających budżet.”
Podobne stanowisko wyraził też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2018 r., w sprawie o sygnaturze II GSK 1369/16.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.   

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.