Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała nr XXXI/214/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2020 r.

Uchwała nr XXXI/214/2020
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 27 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2033, zmienionej uchwałą nr XIX/151/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr XX/161/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą nr XXI/166/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr XXII/174/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/181/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr XXV/184/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/190/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/194/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/205/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwała nr XXX/212/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

             Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami zaproponowanymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok przygotowanym na sesję w dniu 27 października 2020 roku oraz decyzjami, jakie w ostatnim czasie podjął Zarząd Powiatu, a które mają wpływ na kształt i zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 Zmiany te dotyczą:

 1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 298.171,16 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 296.171,16 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.000 zł,
 2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.573.171,16 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 487.038,16 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.086.133 zł,
 3. zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.275.000 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości

Zmiana dochodów dotyczy:

− zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

 • działalność środowiskowego domu samopomocy; środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.202076 z dnia 8 października 2020 r., finansowanie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2020.3 z dnia 21 października 2020 r.,
 • częściowe pokrycie wydatków związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie oraz pokrycie kosztów związanych  z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią; środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.325.2020.6 z dnia 22 października 2020 r.

− zmian w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w związku z zawartym porozumieniem z powiatem poznańskim w sprawie przyjęcia i warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dotacji z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Pokonaj stres",
− zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w ZSR,
− zmian w planie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego,
- zwiększenia wpływów z tyt. odszkodowania za szkodę w ZSR.

II. Dochody ze sprzedaży majątku - objaśnienia przyjętych wartości
Powiat Średzki w zasobie nieruchomości posiada szereg atrakcyjnie położonych działek o łącznej powierzchni ponad 100 ha, w bliskim sąsiedztwie DK 11. Niektóre działki mają aktualnie opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co do części Powiat podjął kroki celem ich opracowania (wystąpienie o opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z zapisami, które sprzyjają aktywizacji gospodarczej). Powiat chciałby grunty zbyć na cele aktywizacji gospodarczej.
Aktualnie w załączniku nr - 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol. 1.2.1 zaktualizowano dochody ze sprzedaży majątku oraz ujęto:
1. w roku 2020 planowane dochody w wysokości 12.980.431 zł, dotyczą:

 • VI raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 • V raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 • sprzedaż działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działka nr 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9 oraz część działki nr 3831/10 o pow. 38.722 m2,
 • sprzedaży działek nr 3919 wraz z udziałem w dz. 3926 oraz działki nr 3931 w Środzie Wielkopolskiej.

2. w roku 2021 planowane dochody w wysokości 4.620.000 zł, dotyczą:

 • VII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 • VI raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 • sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 44.434 m2 oraz nr 3825 o pow. 10.333 m2.

3. w roku 2022 planowane dochody w wysokości 4.610.000 zł, dotyczą:

 • VIII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 • VII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 • sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 44.740 m2 oraz nr 3825 o pow. 10.166 m2.

4. w roku 2023 planowane dochody w wysokości 4.490.000 zł, dotyczą:

 • IX raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 • VIII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 • sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 43.610 m2 oraz 3825 o pow. 9.833 m2.

5. w roku 2024 planowane dochody w wysokości 3.680.000 zł, dotyczą:

 • X raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,
 • IX raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),
 • sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810/10 o pow. 33.857 m2 oraz nr 3825 o pow. 9.667 m2.

6. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 6.160.000 zł, dotyczą sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3838 o pow. 70.000 m2 oraz nr 3825 o pow. 9.334 m2.

7. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 6.130.000 zł, dotyczą sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3838 o pow. 70.000 m2 oraz nr 3825 o pow. 8.834 m2.

8. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 6.120.000 zł, dotyczą sprzedaży części działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3838 o pow. 70.000 m2 oraz nr 3825 o pow. 8.667 m2.

9. w roku 2028 planowane dochody w wysokości 500.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działka nr 3825 o pow. 8.334 m2.

10. w roku 2029 planowane dochody w wysokości 480.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działka nr 3825 o pow. 8.000 m2.
Plan sprzedaży nieruchomości powiązany jest z planowanymi objęciami udziałów w Spółce Szpital Średzki im. Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej w latach 2020-2030.
W przypadku ryzyka nie realizacji dochodów ze sprzedaży majątku w planowanym okresie lub podjęcie decyzji o finansowaniu wydatków bieżących z dochodów majątkowych, podjęte zostaną działania mające na celu zmianę i dostosowanie harmonogramu objęcia udziałów w Spółce do rzeczywistych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

III. Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości
W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

 • opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • realizację zadania "Pokonaj stres",
 • zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w ZSR,
 • zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, prace remontowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ZSR,
 • usługi usuwania pojazdów z drogi,
 • wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem Sars-Cov-2 zwanej Covid-19,
 • dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 • wynagrodzenia, zakup materiałów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w CKZiU,
 • zakup materiałów, doposażenie sal lekcyjnych, usługi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w LO,
 • zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz remonty w mieszkaniach chronionych w PCPR,
 • nagrody oraz zakup materiałów w KPPSP.

Po przyjęciu uchwał plan wydatków bieżących w kolejnych latach będzie kształtował następująco:

Rok

Wydatki bieżące

2020

60.727.732,79

2021

49.601.275,91

2022

50.050.000,00

2023

50.700.000,00

2024

51.200.000,00

2025

51.700.000,00

2026

52.200.000,00

2027

53.300.000,00

2028

53.600.000,00

2029

54.100.000,00

2030

54.750.000,00

2031

55.250.000,00

2032

55.800.000,00

2033

56.300.000,00

IV. Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na:

 • zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.,
 • zadanie pn. „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg powiatowych”,
 • zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721P – ul. Kosynierów w Środzie Wlkp. w zakresie budowy ciągu pieszego”;
 • zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Rolniczych”,
 • zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w miejscowościach Jarosławiec, Nadziejewo, Kijewo, Czarnotki i Solec”,
 • zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej”,
 • zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi  Chocicza – Rogusko”,
 • zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3664P i 3663P w miejscowości Orzeszkowo”,
 • zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowościach Solec, Szlachcin, Połażejewo”,
 • zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724P w zakresie budowy ścieżki rowerowej”,
 • zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w miejscowościach Łękno, Pięczkowo oraz ul. Topolska w Środzie Wielkopolskiej”,
 • zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kolniczki”.

W planie wydatków majątkowych na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

V. Przychody – objaśnienia przyjętych wartości
W planie przychodów na rok 2020 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.275.000 zł planu wolnych środków, a w 2021 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 600.000 zł - niewydatkowane w 2020 roku środki RFIL stanowiące przychód budżetu 2021 roku, o którym mowa w art. 217 ust. 2 § 8 ustawy o finansach publicznych.

 W kolumnie 10.11 ujmowane są wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

 • uaktualnienia limitu wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Łączne nakłady finansowe wynoszą 331.222,02 zł, w tym w 2020 roku – 16.977,93 zł i w 2021 r. – 193.867 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa o dzieło na napisanie III części Dziejów Powiatu Średzkiego”. Okres realizacji określono na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.022 zł, w tym w 2020 r. – 1.093 zł i w 2021 r. – 10.929 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej pt. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM”. Okres realizacji określono na lata 2020-2023 Łączne nakłady finansowe wynoszą 688.026 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 225.479 zł, w 2022 r. - 228.861 zł i w 2023 r. - 233.686 zł.
 • ujęcie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa na zarządzanie infrastruktura oraz taborem Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzenie przewozów". Okres realizacji określono na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 720.000 zł, w tym w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 240.000 zł, w 2022 r. - 240.00 zł i w 2023 r. - 240.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie obsługi prawnej". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 147.000 zł, w tym w 2020 r. - 0,00 zł i w 2021 r. - 147.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Danych Osobowych". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000 zł, w tym w 2020 r. - 0,00 zł i w 2021 r. - 12.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa o zastępstwo procesowe". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.000 zł, w tym w 2020 r. - 0,00 zł i w 2021 r. - 33.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usług informatycznych". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 104.000 zł, w tym w 2020 r. - 0,00 zł i w 2021 r. - 104.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000 zł, w tym w 2020 r. - 0,00 zł i w 2021 r. - 25.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w miejscowościach Jarosławiec, Nadziejewo, Kijewo, Czarnotki i Solec". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 140.000 zł, w tym w 2020 r. – 50.000 zł i w 2021 r. - 90.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, w tym w 2020 r. – 20.000 zł i w 2021 r. - 80.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinka drogi  Chocicza – Rogusko". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, w tym w 2020 r. – 20.000 zł i w 2021 r. - 80.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3664P i 3663P w miejscowości Orzeszkowo". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000 zł, w tym w 2020 r. – 20.000 zł i w 2021 r. - 100.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowościach Solec, Szlachcin, Połażejewo". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł, w tym w 2020 r. – 50.000 zł i w 2021 r. - 100.000 zł.
 • ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724P w zakresie budowy ścieżki rowerowej". Okres realizacji określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 170.000 zł, w tym w 2020 r. – 20.000 zł i w 2021 r. - 150.000 zł.

W niniejszej uchwale:

 1. dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono plan na III kwartał 2019 r. oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku;
 2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 4010 – 4120, oraz paragraf 4170 i 4180;
 3. dochody - wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zostały sklasyfikowane w § 0830 – wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 roku;
 4. dochody otrzymywane z innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 r. w formie dotacji celowej - § 2320 w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014r.  Dochody z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) klasyfikowane są w § 0830 - wpływy z usług.

 


[1] Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.