Uchwały - 2020 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXXI/215/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2020 r.

Uchwała Nr XXXI/215/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 października 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr 391/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/195/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr 418/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2020 roku,  uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 447/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2020 roku, uchwałą nr XXX/213/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 roku, uchwałą nr 458/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2020 roku, uchwałą nr 460/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           298.171,16,-
do kwoty         91.522.305,83,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           296.171,16,-
do kwoty         59.938.207,71,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę           2.000,00,-
do kwoty         31.584.098,12,-

2. w § 1 ust. 2  pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           185.457,26,-
do kwoty        12.551.716,84,-

3. w § 1 ust. 2  pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           97.322,90,-
do kwoty        268.730,13,-

4. w § 1 ust. 2 pkt 8)
zmniejsza się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę           4.850,-
do kwoty        36.125,-

5. w § 1 ust. 2 pkt 10)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę           16.896,-
do  kwoty       184.896,-

6. w § 1 ust. 2 pkt 11)
zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę           2.000,-
do kwoty        50.000,-

7. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           1.573.171,16,-
do kwoty         92.662.529,58,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           487.038,16,-
do kwoty         60.727.732,79,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           1.086.133,-
do kwoty         31.934.796,79,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           185.457,26,-
do kwoty        12.551.716,84,-

9. w § 1 ust. 2  pkt 3)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę           97.322,90,-
do kwoty        268.730,13,-

10. w § 2 ust. 2 pkt 4)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę           190.867,-
do kwoty        14.221.530,36,-

11. w § 1 ust. 2 pkt 8)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę           4.850,-
do kwoty        36.125,-

12. w § 1 ust. 2 pkt 10)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę           16.896,-
do  kwoty       184.896,-

13. w § 1 ust. 2 pkt 11)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę           2.000,-
do kwoty        50.000,-

14. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1.łączną kwotę planowanych przychodów – 7.918.784,00 ,
2.łączną kwotę planowanych rozchodów – 6.778.560,25 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 1.140.223,75 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

15. § 4 otrzymuje brzmienie:

 1. „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
  1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.113.069,93 zł, w tym:
  - dotacje celowe – 3.113.069,93 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 11,
  2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.516.100,19 , w tym:
  - dotacje celowe – 771.311,19 zł,
  - dotacje podmiotowe – 2.744.789 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 12.”

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 8b, 11, 12, 14a, 14b, 16a, 16b, 17a i 17b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a i 12b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXI/215/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 października 2020 roku

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów są wynikiem:

1. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

 • 85203 zmniejszenie o kwotę 70.976,25 zł w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań oraz zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup bieżni. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 8 października 2020 r. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • 85156 zwiększenie o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2020.3 z dnia 21 października 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
 • 85334 zwiększenie o kwotę 144.433,51 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.325.2020.6 z dnia 22 października 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. zmian w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w następujących rozdziałach:

 • 85508 zwiększenie o kwotę 7.322,90 zł w związku z zawartym porozumieniem z powiatem poznańskim w sprawie przyjęcia i warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 85149 ujęcia dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Pokonaj stres". Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr 2741/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2020 r. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego oraz dodatkowo zabezpiecza się kwotę 10.000 zł stanowiącą środki własne na realizację zadania.

3. zmian w planie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w rozdziale 75411 zmniejszenie o kwotę 4.850 zł środków przeznaczonych na zakup odzieży ochronnej w związku z pismem z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.46 z dnia 24 września 2020 r. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
4. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 16.896 zł w rozdziale 75295 z przeznaczeniem na zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w ZSR. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy zawartej z MON. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych oraz dodatkowo zabezpiecza się kwotę 4.224 zł stanowiącą wkład własny na realizację zadania.
5. zmian w planie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 2.000 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.46 z dnia 24 września 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
6. zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 1.345 zł (rozdział 75020) w związku z wpływem odszkodowania. W planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.345 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na usługi remontowe.
7. zwiększenia o kwotę 1.275.000 zł planu wolnych środków,
8. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:

 • ujęcia wydatków w kwocie 700.000  zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.”; środki stanowią wkład własny na realizację zadania i finansowane są z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • zmniejszenia w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014) wydatków przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3734P w msc. Pigłowice”,
 • zwiększenia w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg powiatowych”,
 • ujęcia wydatków w kwocie 50.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721P – ul. Kosynierów w Środzie Wlkp. w zakresie budowy ciągu pieszego”; zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 50.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w miejscowościach Jarosławiec, Nadziejewo, Kijewo, Czarnotki i Solec”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi  Chocicza – Rogusko ”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3664P i 3663P w miejscowości Orzeszkowo”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 50.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowościach Solec, Szlachcin, Połażejewo”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 20.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724P w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w miejscowościach Łękno, Pięczkowo oraz ul. Topolska w Środzie Wielkopolskiej”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kolniczki”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • ujęcia wydatków w kwocie 155.000 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Rolniczych”, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • zwiększenia o kwotę 11.000 zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na usługi usuwania pojazdów z drogi,
 • zwiększenia o kwotę 45.672 zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem Sars-Cov-2 zwanej Covid-19,
 • zmniejszenia o kwotę 190.867 zł (rozdział 85195) wydatków na zadanie pn. „dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
 • zwiększenia o kwotę 310.635 zł (rozdział 80120) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące,
 • zwiększenia o kwotę 8.800 zł (rozdział 80130) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe,
 • zmniejszenia o kwotę 1.332 zł (rozdział 85395) w związku z niewykorzystaniem środków na usługi w bieżącym roku,
 • zmniejszenia o kwotę 107.700 zł (rozdział 85510) w związku z zakończeniem pobytu dwojga dzieci w Domu Dziecka w Bninie.

9. zmniejszenia w planie wydatków Bursy Powiatu Średzkiego o kwotę 86.208 zł (rozdział 85410) planu przeznaczonego na czynsze i wynajem w związku z brakiem realizacji zadania.
10. przeniesienia planu wydatków między jednostkami z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli:

 • zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 29.657 zł (rozdział 80195)
 • zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę 23.307 zł (rozdział 80195)
 • zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.700 zł (rozdział 80195)
 • zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 650 zł (rozdział 85495).

11. przeniesienia planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 w kwocie 64.742 zł  z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
12. zmniejszenia planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę 4.224 zł oraz przeniesienia planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 w kwocie 12.536 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, prace remontowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
13. przeniesienia w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 w kwocie 49.470 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów, doposażenie sal lekcyjnych, usługi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
14. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 51.000 zł (rozdział 85220) z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz remonty w mieszkaniach chronionych.
15. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału 75411 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 51.375 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrody oraz zakup materiałów.

 


[1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Powiatu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021.
w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyznaczenia radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2468P w Łęknie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2410P w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącznikach.
w sprawie złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony lokali znajdujących się przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury
zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr 19/16 położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wielkopolska od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na pokrycie części kosztów zakupu pralnicy dla jednostki OSP Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.
w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.