Uchwały - 2002 rok

Uchwała Nr II/7/2002 z dn. 19.12.2002 r.

                                                                                                                                             
UCHWAŁA Nr II / 7 / 2002
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2002 r.
 
 
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
 
 
         Na podstawie art. 17 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego u c h w a l a, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Uchwala się przedmiot działania następujących stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego:
1)    Rewizyjnej,
2)    Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
3)    Edukacji, Polityki Społecznej i Środowiska,
4)    Promocji i Integracji Europejskiej,
5)    Finansów, Budżetu Rozwoju Gospodarczego.
2. Przedmiot działania Komisji wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr IX/36/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 1999r. w sprawie określenia zakresu działania poszczególnych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                             Przewodniczący
                                                                        Rady Powiatu Średzkiego
                                                                         ( - ) Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/182/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2002 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 28.10.1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej SPZOZ
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/164/2002 dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie określenia stawki za jeden km przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości ro
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego