Uchwały - 2002 rok

Uchwała Nr II/21/2002 z dnia 19.12.2002 r.

 
Uchwała Nr II/21/2002
 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2002 roku
 
 
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmianami), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku z późn. zmianami) uchwala  się co następuje:
 
§ 1
 
1.    Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 29.368.028,- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
2.    Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.184.900,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.425,-
zgodnie z załącznikiem Nr 3
3)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 774.769,-
zgodnie z załącznikiem Nr 4
4)    dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 62.960,-
zgodnie z załącznikiem Nr 5
5)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 10.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 6
 
§ 2
 
1.    Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 29.802.028,- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
2.    Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1)    wydatki bieżące kwotę 27.692.803,- w tym:
a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.725.857,-
b)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.184.900,-
zgodnie z załącznikiem Nr 8
c)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.425,-
zgodnie z załącznikiem Nr 9
 
 
d)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 774.769,-
zgodnie z załącznikiem Nr 10
e)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62.960,-
zgodnie z załącznikiem Nr 11
f)    dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.500,-
zgodnie z załącznikiem Nr 7
g)    dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej w kwocie 63.000,- w tym:
-    dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej "Euronauka" w wysokości 63.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 7
2)    wydatki majątkowe w kwocie 2.109.225,-
zgodnie z załącznikiem Nr 12
w tym:
a)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 12
3)    Wykaz zadań wieloletnich inwestycyjnych określa załącznik Nr 13
 
§ 3
 
1.    Niedobór budżetu powiatu ustala się w wysokości 434.000,-
2.    Ustala się plan przychodów w kwocie 1.000.000,-
3.    Ustala się plan rozchodów w kwocie 566.000,-
4.    Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik Nr 14.
 
§ 4
 
Ustala się plany przychodów i wydatków:
1)    gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 15
2)    środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.
 
§ 5
 
Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 17.
 
§ 6
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 18.
 
§ 7
 
Tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości 136.310,-
2)    celową w wysokości 276.339,-
w tym:
a)    na wydatki bieżące oświatowe - dział 801, 854 w wysokości 276.339,-
 
 
 
§ 8
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,-.
2)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami, grupami i paragrafami wydatków w ramach działu, w tym: w planie inwestycji, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
3)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 9
 
Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000,-.
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 11
 
Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2003 roku, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
 
                                                                       Przewodniczący
                                                                Rady Powiatu Średzkiego
 
                                                                 (-) Małgorzata Fertała
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/182/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2002 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 28.10.1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej SPZOZ
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/164/2002 dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie określenia stawki za jeden km przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości ro
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego