Uchwały - 2002 rok

Uchwała Nr II/13/2002 z dn. 19.12.2002 r.

 
 
UCHWAŁA NR II / 13 /2002
                                                 Rady Powiatu Średzkiego
                                              z dnia 19 grudnia 2002 roku
 
w sprawie: określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przez przewodniczącego rady.
 
        Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu ( Dz. U. Nr 66 poz. 799 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W przypadku przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz.271)
 
§ 2.
 
Termin, miejsce wykonania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia  i zakończenia podróży służbowej przez Przewodniczącego Rady Powiatu określa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
 
 
§ 4.
 
 
Traci moc uchwała Nr XXIII /102/2000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2000 roku w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przez przewodniczącego rady.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                     Przewodniczący
                                                                              Rady Powiatu Średzkiego
                                                                                 (-) Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/182/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2002 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 28.10.1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej SPZOZ
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/164/2002 dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie określenia stawki za jeden km przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości ro
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego