Uchwały - 2002 rok

Uchwała Nr II/15/2002 z dn. 19.12.2002 r.

UCHWAŁA NR II / 15  / 2002
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2002 roku
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/164/2002 dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych    (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/164/2002 r. Rady Powiatu Średzkiego z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,   zmieniony  Uchwałą Nr XXXVI/181/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                   Przewodniczący
                                                              Rady Powiatu Średzkiego
                                                                (-) Małgorzata Fertała
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr  II /15 /2002
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 r.
 
 
 
Zadania finansowane ze środków przekazanych Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2002
 
I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
 
Lp.
Nazwa zadania
Środki na realizację zadania
 
1.
Tworzenie nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (10 stanowisk pracy dla 11 osób niepełnosprawnych)
 
210. 641,00zł
2.
Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób niepełnosprawnych na nowo utworzone lub przystosowane stanowiska pracy
16.164,00zł
3.
Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesione przez pracodawcę zatrudniającego do 24 pracowników za każdą zatrudnioną osobę zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności skierowaną przez powiatowy urząd pracy
0zł
4.
Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
 
0zł
5.
Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuację działalności
0zł
6.
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy
8.200,00zł
7.
Zobowiązania dotyczące refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne z umów zawartych do 31 grudnia 2001r.
226.578,00zł
 
                       Ogółem
461.583,00zł
 
II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
 
 
Lp.
Nazwa zadania
Środki na realizację zadania
 
1.
Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
 
351.900,00zł
2.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w tym:
-osoby dorosłe -    40.000,00zł
-dzieci i młodzież- 35.000,00zł
75.000,00zł
3.
 
Dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w tym:
-osoby dorosłe-34.434,00zł
-dzieci i młodzież-33.002,00zł
 
67.436,00zł
4.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w tym:
-osoby dorosłe-29 .000,00zł
-dzieci i młodzież-27.000,00zł
 
56.000,00zł
 
                       Ogółem
550.336,00zł
 
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/182/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2002 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 28.10.1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej SPZOZ
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/164/2002 dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie określenia stawki za jeden km przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości ro
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego