Uchwały - 2002 rok

Uchwała Nr II/18/2002 z dn. 19.12.2002 r.

                                     
                                                                                             
UCHWAŁA NR II / 18 / 2002
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2002 roku
 
 
w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu Średzkiego.
 
 
                     Na podstawie art.12 pkt 3 w związku z art.37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:
 
§ 1.
 
         Na stanowisko Sekretarza Powiatu Średzkiego powołuje się Panią Marię Bochyńską.
 
 
§ 2.
 
 
Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                           Przewodnicząca
                                                                     Rady Powiatu Średzkiego
                                                                        (-) Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/182/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2002 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 28.10.1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej SPZOZ
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/164/2002 dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie określenia stawki za jeden km przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości ro
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego