Uchwały - 2002 rok

Uchwała Nr II/19/2002 z dnia 19.12.2002 r.

 
 
Uchwała Nr II/19/2002
 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2002 roku
 
 
w sprawie: zmian do uchwały Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 109, 111 ust. 2 pkt 5, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami)  u c h w a l a  się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok zmienioną uchwałą Nr XXXII/158/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2002 roku, uchwałą Nr XXXIII/165/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku, Nr 259/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2002 roku, uchwałą Nr XXXIV/174/2002 Rady Powiatu Średzkiego z 28 czerwca 2002 roku, uchwałą Nr 270A/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 lipca 2002 roku, uchwała Nr XXXV/179/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2002 roku, uchwała Nr XXXVI/183/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 roku, uchwałą Nr 295/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2002 roku i uchwałą Nr 301/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2002 roku   w p r o w a d z a   się następujące zmiany:
 
1.    w § 1 ust. 1
-    zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                                                                                        446.215,-
do kwoty                                                                                     26.841.571,-
 
§ 2
 
1.    w § 2 ust. 2
-    zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                                                                        404.141,-
do kwoty                                                                                     28.132.557,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 1
-    zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę                                                                                                        203.990,-
do kwoty                                                                                     25.828.967,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. "a"
-    zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                                                                                          81.601,-
do kwoty                                                                                     16.869.960,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 2
-    zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę                                                                                                        200.151,-
do kwoty                                                                                        2.303.590,-
 
 
 
§ 3
 
1.    w § 3 ust. 1
-    zwiększa się niedobór budżetu powiatu na koniec 2002 roku
o kwotę                                                               42.074,-
do kwoty                                              1.290.986,-
 
2.    w § 3 ust. 2
-    zwiększa się plan przychodów
o kwotę                                                              42.074,-
do kwoty                                              1.740.986,-
 
3.    w § 3 ust. 4
- załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 4
 
1.    w § 4
- załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 5
 
1.    w § 4
-    załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 6
 
1.    w § 7 pkt 1
-    zmniejsza się rezerwę ogólną
o kwotę                                                                                                            2.385,-
do kwoty                                                                                               3.672,-
 
§ 7
 
Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załącznika Nr 1, 2, 2a, 2b i 3.
 
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                        Rady Powiatu Średzkiego
 
                                                                         (-) Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/182/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2002 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/151/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę Nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 28.10.1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej SPZOZ
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/164/2002 dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie określenia stawki za jeden km przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz wskazania wiceprzewodniczącego uprawnionego do określenia terminu, miejsca oraz miejscowości ro
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego