Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr III/25/2003 z dnia 13.02.2003 r.

 
 
Uchwała Nr III/25/2003
 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 13 lutego 2003 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109, 111 ust. 2 pkt 5, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami)  u c h w a l a  się, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok   w p r o w a d z a   się następujące zmiany:
 
w § 1 ust. 1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                                            4.060.596,-
do kwoty                                                        25.307.432,-
 
w § 1 ust. 2 pkt 1
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                           4.732.000,-
do kwoty                                                         4.452.900,-
 
§ 2. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości                                                480.000,-"
 
§ 3. w § 2 ust. 1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                            4.060.596,-
do kwoty                                                        25.741.432,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 1
zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę                                                           4.540.596,-
do kwoty                                                       23.152.207,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. "a"
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                                          3.690.795,-
do kwoty                                                      15.035.062,-
 
w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. "b"
zmniejsza się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                         4.732.000,-
do kwoty                                                       4.452.900,-
 
 
w § 2 ust. 2 pkt 2
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                                                             480.000,-
do kwoty                                                        2.589.225,-
 
§ 4. w § 2 ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. "b" w brzmieniu:
 "b) wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości                          480.000,-"
 
§ 5. w § 4
załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7
 
§ 6. w § 5
załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8
 
§ 7. w § 7 pkt 1
zwiększa się rezerwę ogólną
o kwotę                                                               116.000,-
do kwoty                                                             252.310,-
 
w § 7 pkt 2
zwiększa się rezerwę celową
o kwotę                                                                 70.954,-
do kwoty                                                             347.293,-
 
§ 8. Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załącznika Nr 1-6.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                               Przewodniczący
   Rady Powiatu Średzkiego
 
  /-/ Małgorzata Fertała
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych