Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr IV/31/2003 z dnia 27 marca 2003 r.

 
Uchwała Nr IV/31/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 marca 2003 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109, 111 ust. 2 pkt 5, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami u c h w a l a  się, co następuje:
 
 
 § 1. W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok   wprowadza się następujące zmiany:
 
w § 1 ust.1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                    90.700,-
do kwoty        25.398.132,-
 
w § 1 ust. 2 pkt 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
o kwotę                     5.400,-
do kwoty         4.458.300,-
 
w § 1 ust. 2 pkt
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                85.300,-
do kwoty        860.069,-
 
            § 2. w § 2 ust.1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                     90.700,-
do kwoty        25.832.132,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                    77.300,-
do kwoty       23.229.507,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 1 lit "a"
zwiększa się wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                     11.279,-
do kwoty        15.046.341,-
 
w § 2 ust.2 pkt.1 lit. "b"
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa  na zadania bieżące
 zakresu administracji rządowej
o kwotę                    5.400,-
do kwoty        4.458.300,-   
 
w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. "d"
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
o kwotę               85.300,-
do kwoty        860.069,-
 
w § 2 ust. 2 pkt 2
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                  13.400,-
do kwoty        2.602.625,-
 
§ 3. w § 3 ust. 2
zwiększa się plan przychodów
o kwotę                 332.078,-
do kwoty        1.332.078,-
 
w § 3 ust. 3
zwiększa się plan rozchodów
o kwotę             332.078,-
do kwoty        898.078,-
 
w § 3 ust. 4
załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8.
   
§ 4. w §4 załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 5. w § 7 pkt. 1
zmniejsza się rezerwę ogólną
o kwotę                53.279,-
do kwoty        199.031,-
 
         § 6.  w §8 dodaje się pkt 4 w brzmieniu
           " § 8. 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 50.000 złotych"
 
§ 7. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1, 2, 4, 7, 8, 10 i 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                       Przewodniczący
                                                                 Rady Powiatu Średzkiego
                                                                  /-/ Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych