Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr VI/36/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

 UCHWAŁA Nr VI/36/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 maja 2003 r .
 
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Placówki.
 
              Na podstawie art.42 ust.7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r. Dz. U. Nr 56, poz.357, ze zmianami) oraz art.. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny uchwala, co następuje:
 
         § 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wychowawczych i opiekuńczych o 16 godzin tygodniowo.
 
          § 2. 1.Nauczycielowi, o którym mowa w § 1 mogą zostać przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo.
                 2.Godziny ponadwymiarowe, o których mowa w ust.1 przydziela Starosta.
                               
         § 3. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej -Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie wynosi:
 
  Lp.
        Stanowisko
Tygodniowy wymiar zajęć
1.
      Pedagog
         26
2.
      Psycholog
         26
 
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.                                                                   
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                        (-) Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/36/2003
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 9 maja 2003 roku
 
 
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej -Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Placówki.
 
 
             Zgodnie z art.42 ust.7 pkt 2 i 3 i art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. nr 56, poz.357, ze zmianami) do kompetencji Rady Powiatu należy ustalanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie oraz innym nauczycielom nie wymienionym w cytowanej ustawie.
Rada Powiatu ustala obowiązkowy wymiar zajęć po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Projekt uchwały uwzględnia stanowisko organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawczych i opiekuńczych w Placówce, w związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych