Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr VII/39/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
w sprawie: określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11, i art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/ Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. Określa tryb postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Średzkiego dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji celów publicznych związanych z zadaniami powiatu, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, zwanych dalej podmiotami, a także sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadań.
 
         § 2.1.Rozpoczęcie postępowania o udzielenie dotacji następuje w wyniku:
1) ogłoszenia publicznego o możliwości uzyskania dotacji na  realizację zadań powiatu i wniosku złożonego przez zainteresowany podmiot,
        2) wpłynięcia wniosku, od podmiotu, nie będącego odpowiedzią na ogłoszenie publiczne, o którym mowa w pkt 1.
    2. Ogłoszenie publiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 następuje  po ustaleniu przez Zarząd Powiatu, w formie odrębnej uchwały:
        1) zadań priorytetowych wskazanych do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
         2) wysokości środków przeznaczonych na finansowanie wskazanych  zadań, które będą przyjęte do projektu budżetu na rok następny,
          3) kryteriów wyboru złożonych wniosków.
     3. Zarząd Powiatu zamieszcza w prasie ogłoszenie, które zawiera w szczególności:
           - informację o zadaniach, które będą dofinansowane,
           - warunki uzyskania dotacji,
           - termin i miejsce składania wniosków,
           - osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami oraz sposób       uzyskania    formularza
                     - informację o sposobie zawiadomienia o wyniku postępowania.
§ 3.1. Podstawą udzielenia dotacji, o której mowa w § 1 są wnioski,   o których mowa w § 2 ust. 1.
     2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
       a) dokładny opis zadania proponowanego do realizacji,
        b) termin i miejsce realizacji zadania,
           c) informację na temat wykonawcy, jego doświadczenia,    możliwości organizacyjnych, sprzętowych i kadrowych,    gwarantujących wykonanie zadania,
        d) kalkulację kosztów realizacji zadania i informację   nt. pozyskiwania   funduszy z innych źródeł.
 Udzielający dotacji może żądać uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje lub dokumenty.
                3. Złożone wnioski po dokonaniu wstępnej oceny formalnej   i merytorycznej przez właściwy Wydział Starostwa podlegają   ocenie merytorycznej przez Zarząd Powiatu.
                 4. Zarząd Powiatu w drodze uchwały podejmuje decyzję o wyborze                najkorzystniejszych ofert.
               
          § 4. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie stanowi integralnej części zadnia.
 
          § 5. 1. Po uchwaleniu budżetu Zarząd Powiatu Średzkiego zawiadamia    merytorycznie właściwy Wydział Starostwa o przyznanych   dotacjach.
                 2. Wydział określony w ust. 1:    
   - przygotowuje umowy w sprawie dofinansowania lub                finansowania zadania,  na realizację którego Zarząd Powiatu    Średzkiego przyznał środki finansowe  i przedstawia je do   podpisu podmiotowi,
  - zawiadamia podmioty, którym nie przyznano środków   finansowych o braku możliwości dofinansowania lub finansowania zadania wraz  z podaniem uzasadnienia.
     3. Przekazanie podmiotowi dotacji oraz określenie sposobu   jej rozliczenia i sposobu kontroli wydatkowania kwot dotacji następuje na warunkach i w terminach określonych w umowie,   która winna zawierać wszystkie elementy określone w art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami/.
            4. Umowa wymieniona w ust.2 winna określać następujące zasady kontroli wykonania zadania, rozliczenia udzielonej dotacji i  zwrotu nie wykorzystanej części dotacji:     
1) w trakcie realizacji zadania Zarząd Powiatu Średzkiego będzie  miał zagwarantowane prawo wglądu do dokumentacji finansowej i księgowej podmiotu, związanej z wydatkowaniem udzielonej dotacji oraz do sprawdzania faktycznego przebiegu i stopnia wykonania zadania,
   2) w zakresie finansowym - oryginalne dokumenty finansowe spełniające wymogi ustawy z dnia 29 września 1994r. o  rachunkowości / Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami/ winnybyć przedłożone do wglądu w Wydziale Starostwa właściwego w zakresie tematyki zadania. Po sprawdzeniu kwot z umową na dokumentach winien być dokonany zapis, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany z budżetu Powiatu Średzkiego, określając kwotę.
               3) rozliczenie udzielonej dotacji następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu realizacji dotowanego zadania. Wraz z rozliczeniem dotacji podmiot dotowany jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykonania dotowanego zadania, które winno zawierać:
                  ‑ opis wykonanego zadania co do jego zgodności z podpisaną   umową,
                  - uzasadnienie osiągnięcia zamierzonego celu,
                  - terminowość realizacji zadania,
                  - zestawienie dowodów księgowych i finansowych oraz innych   rozliczeń składających się na koszt zadania wraz z ich uwierzytelnionymi kserokopiami.
                4) dotacja podlega w całości zwrotowi:
                       - jeżeli dokumenty przedkładane Zarządowi przez podmiot  realizujący nie spełniają wymagań określonych w § 5 ust 3, pkt 2 i 3,
                          - nie zrealizowano zadania określonego w umowie,
                         - podmiot wydatkował środki otrzymane z tytułu dotacji   niezgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym  podlega zwrotowi na rachunek budżetu Powiatu w terminie 7 dni od  dnia złożenia  rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust.3, pkt 3, lecz nie później niż do 10 grudnia danego roku.
 
         § 6. Podmiot otrzymujący dotację z budżetu Powiatu winien wydatkować otrzymane środki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych / tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. z 1998 r. Nr72, poz. 664  ze zmianami/.
 
§ 7. Wydatkowanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem skutkuje jej zwrotem oraz zawieszeniem na 2 lata możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
 
 
         § 8. 1. Zarząd Powiatu wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie z rozliczenia dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania publiczne powiatu.
                 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zostaje podane do publicznej wiadomości.
   
            § 9. Traci moc uchwała Nr XII/59/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określania trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
 
     § 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
         § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. i urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Średzkiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                (-) Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII /39/2003
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 26 czerwca 2003 roku
 
w sprawie: określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
 
 
         Zgodnie z art. 118 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami/ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia w drodze uchwały trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, zapewniając jawność postępowania.
Uchwała w przedmiotowej sprawie została przyjęta przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 28 października 1999 ( Uchwała Nr XII/59/99 ).
         Z uwagi na potrzebę wprowadzenia do Uchwały Nr XII/59/99 licznych zmian, regulujących w sposób bardziej szczegółowy zasady ubiegania się podmiotów o dotacje oraz tryb jej przyznawania - zasadne jest, z uwagi na zachowanie przejrzystości tekstu, podjęcie nowej uchwały.
          
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych