Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr VIII/44/2003 z dnia 11 września 2003 r.

 
Uchwała Nr VIII/44/2003
 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 11 września 2003 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109, 110, 111 ust. 2 pkt 5, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz.148 ze zmianami) uchwala  się, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok zmienioną uchwałą Nr III/25/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2003 roku, uchwałą Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2003 roku, uchwałą Nr 40/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, uchwałą Nr 51/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2003 roku i uchwałą Nr VII/42/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2003 roku   w p r o w a d z a   się następujące zmiany:
 
1)    w § 1 ust.1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                    40.589,-
do kwoty                          24.902.351,-
 
2)    w § 1 ust. 2 pkt 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
o kwotę                                       331,-
do kwoty                          4.267.256,-
 
3)    w § 1 ust. 2 pkt 2
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę                                  331,-
do kwoty                          13.094,-
 
4)    w § 1 ust. 2 pkt 3
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                               34.709,-
do kwoty                          992.605,-
 
5)    w § 1 ust. 2 pkt 4
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta
stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
o kwotę                                 5.880,-
do kwoty                            68.840,-
 
 
6)    w § 2 ust.1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                   40.589,-
do kwoty                          25.336.351,-
 
7)    w § 2 ust. 2 pkt 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                    29.929,-
do kwoty                           23.113.182,-
 
8)    w § 2 ust. 2 pkt 1 lit "a"
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                     7.920,-
do kwoty                          14.827.094,-
 
9)    w § 2 ust.2 pkt.1 lit. "b"
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
zakresu administracji rządowej
o kwotę                                       331,-
do kwoty                          4.267.256,-    
 
10)  w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. "c"
zmniejsza się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
o kwotę                                       331,-
do kwoty                               13.094,-
 
11)  w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. "d"
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
o kwotę                                      34.709,-
do kwoty                                  992.605,-
 
12)  w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. "e"
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z gminy lub miasta stołecznego Warszawy
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę                                           5.880,-
do kwoty                                      68.840,-
 
13)  w § 2 ust. 2 pkt 3
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                                        10.660,-
do kwoty                                2.223.169,-
 
14)  w § 2 ust. 2 pkt 3
załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12
 
15)  w § 4 pkt 2
załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 13
 
16)  w § 5
załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 14
 
17)  w § 7 pkt. 1
zwiększa się rezerwę ogólną
o kwotę                                         15.877,-
do kwoty                                      15.877,-
    
§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
    /-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
Załączniki do uchwały dostępne są w Biurze Rady Powiatu Średzkiego
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. /0-61/ 285-80-51
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych