Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr IX/49/2003 z dnia 21 października 2003r.

 
Uchwała Nr IX/49/2003
 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 października 2003 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109, 110, 111 ust. 2 pkt 5, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz.148 ze zmianami) uchwala  się, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok zmienioną uchwałą Nr III/25/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2003 roku, uchwałą Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2003 roku, uchwałą Nr 40/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, uchwałą Nr 51/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2003 roku, uchwałą Nr VII/42/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2003 roku, uchwałą Nr VIII/44/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 września 2003 roku i uchwałą Nr 91/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2003 roku  wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w § 1 ust.1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę                   1.042.816,-
do kwoty              24.040.224,-
 
2)    w § 2 ust.1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                          442.816,-
do kwoty                  25.074.224,-
 
3)    w § 2 ust. 1 pkt 1
zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę                       71.426,-
do kwoty              23.217.245,-
 
4)    w § 2 ust. 2 pkt 1 lit "a"
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                         9.860,-
do kwoty              14.836.954,-
 
5)    w § 2 ust. 2 pkt 3
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę                      371.390,-
do kwoty                 1.856.979,-
 
6)    w § 2 ust. 2 pkt 3
załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5
 
7)    w § 3 ust. 1
zwiększa się niedobór budżetu
o kwotę                    600.000,-
do kwoty              1.034.000,-
 
8)    w § 3 ust. 2
zwiększa się plan przychodów
o kwotę                   600.000,-
do kwoty              1.932.078,-
 
9)    § 3 ust. 4
załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6
 
10)  w § 5
załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7
 
11)  w § 7 pkt. 2
zmniejsza się rezerwę celowa
o kwotę                124.337,-
do kwoty              203.519,-
    
§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, załączniki Nr 1, 7, 10 i 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                          Przewodniczący Rady
                                                          (-) Małgorzata Fertała
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych