Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr X/55/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku

 
Uchwała traci moc z dniem 14.12.2006 r. - podstawa:  Uchwała Nr II/16/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r. 
 
Uchwała Nr X/55/2003
Rady  Powiatu Średzkiego
z dnia 20 listopada 2003 roku
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.    
 
Na podstawie art. 12, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 4 pkt 1 i art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. 1.Ustala się dla Starosty miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:
- wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnych stawek określonych dla starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców,
- dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu.
       
                 2. Przyznaje się Staroście dodatek specjalny w wysokości 30 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Średzkiego.
 
         § 3. Traci moc uchwała nr II/22/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
 
         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2003 r.      
 
                                                                                             
                                                                    Przewodniczący
                                                   Rady Powiatu Średzkiego
                                                     (-) Małgorzata Fertała
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr X/55/2003
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 20 listopada 2003 roku
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego
 
 
                   Rada Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr II/22/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Powiatu Średzkiego. Wysokość tego wynagrodzenia i jego składniki ustalono w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 210, poz. 1784).
                   Jak wynika z późniejszych interpretacji prawnych już z mocy powołanego wyżej rozporządzenia dodatek specjalny dla Starosty nie powinien być przyznany na czas określony, lecz bez określenia terminu.
                   Zgodnie z przywołanym, w podstawie prawnej niniejszej uchwały, obowiązującym aktualnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich nie uległy zmianom kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla starostów określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 2002 r., które było podstawą ustalania wynagrodzenia dla Starosty.
                   Jednakże ze względu na formalną zmianę podstawy prawnej, określającej zasady wynagradzania Starosty, wobec błędnego zapisu w uchwale nr II/22/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w zakresie przyznania Staroście dodatku specjalnego tylko na czas określony zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Niniejsza uchwała dostosowuje kwestie związane z ustaleniem wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego do obowiązujących w tej materii przepisów prawa.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych