Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr XI/58/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku

 
Uchwała Nr XI/58/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
 
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109,110, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku z późn. zmianami)   u c h w a l a  się co następuje:
 
§ 1
 
1.    Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 24.387.246,- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
2.    Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.720.700,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1a
2)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.700,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1b
3)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 224.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1c
4)    dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 57.600,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1d
 
§ 2
 
1.    Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 26.451.212,- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
2.    Z wydatków, o których mowa w ust. 1 wyodrębnia się :
1)    wydatki bieżące kwotę 23.724.782,- w tym:
a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.459.019,-
b)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwotę 3.720.700,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2a
c)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.700,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2b
d)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 224.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2c
e)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.600,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2d
f)    dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2e
g)    dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40.392,- w tym:
-    dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej "Euronauka" w wysokości 40.392,-
h)    dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 6.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2f
i)    dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2g
j)    wydatki na obsługę długu w wysokości 140.000,-
 
2)    wydatki majątkowe w kwocie 2.726.430,-
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 3
 
Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 4
 
Deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.063.966,- sfinansowany zostanie przychodami z kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 5
 
Ustala się plany przychodów i wydatków:
1)    gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 6
2)    środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 6
 
Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 7
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 8
 
Tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości 12.588,-
2)    celową w wysokości 289.398,-
w tym:
a)    na wydatki bieżące oświatowe - dział 801, 854 w wysokości 289.398,-
 
 
§ 9
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych w tym: w planie inwestycji, planie zakupów inwestycyjnych, między rozdziałami, grupami i paragrafami wydatków w ramach działu.
2)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 10
 
1.    Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,-.
2.    Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000,-.
 
§ 11
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 12
 
1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2.    Starosta Średzki niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych.
 
 
    Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała
 
Załączniki do uchwały  dostępne są do wglądu w Biurze Rady Powiatu Średzkiego
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych