Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr XI/61/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

 
 
 
UCHWAŁA NR XI/61/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 45 ust.1 pkt.1 lit. b i pkt.2 lit. a i b i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 - ze zmianami) oraz art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. Określa się, iż do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. zostanie powołanych przez Radę Powiatu Średzkiego 5 przedstawicieli wybranych przez rady gmin z terenu powiatu średzkiego.
 
            § 2. W skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powołuje się:
 
1. Juliana Kempę        -        przewodniczący
2. Piotra Główczewskiego     -     przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
3. Ilonę Gromadę      -        członek
4. Ewę Tomczak       -        członek
5. Gabrielę Kosmalę  -        członek
6. Zbigniewa Pajzderskiego    -  członek
7. Wiesława Grobelnego   -     członek
        
         §  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
            §  4. Tracą moc:
       1) uchwała nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu.
       2) uchwała nr II/16/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XII/57/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 1999 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
       3) uchwała nr IV/29/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
           
           § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                   (-) mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 do uchwały Nr XI/61/2003
 Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
 
            Kadencja Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp. powołanej uchwałą Nr XII / 57 / 99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 1999 r., trwająca cztery lata, zgodnie ze statutem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., upłynęła w dniu 27 października 2003 r.
         Zgodnie z art.45 ust.8, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej radę społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej.
         W skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. wchodzą:
1. jako przewodniczący: osoba wyznaczona przez starostę,
2. jako członkowie:
a) przedstawiciel wojewody
b) przedstawiciele wybrani przez rady gmin w liczbie określonej przez radę powiatu tj. pięciu przedstawicieli, po jednym z każdej z gmin powiatu średzkiego.
         Podjęcie uchwały powołującej Radę Społeczną działającą przy SP ZOZ w Środzie Wlkp. jest zatem w pełni uzasadnione.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych