Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr XI/62/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

 
 
Uchwała Nr XI/62/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 
Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Średzkiego mogą być oddawane powiatowym jednostkom organizacyjnym, zwanym dalej jednostkami organizacyjnymi, w trwały zarząd w drodze decyzji, na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.
 
§ 2. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do gospodarowania mieniem Powiatu ze szczególną starannością. Oznacza to dbałość o bezpieczeństwo użytkowników i właściwe utrzymanie stanu technicznego obiektów a także działania zmierzające do osiągania dochodów, z tytułu dysponowania zarządzanym mieniem.
        
         § 3. Wykonanie obiektu budowlanego a także jego odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i rozbiórka obiektów budowlanych na nieruchomości oddanej w trwały zarząd może być dokonywana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, tylko wówczas, gdy w budżecie Powiatu zostaną zaplanowane środki na ten cel lub jednostka organizacyjna własnym staraniem uzyska środki finansowe pozwalające sfinansować zaplanowaną inwestycję.
W każdym przypadku, na zagospodarowanie nieruchomości w wyżej wskazany sposób wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu, wyrażona w formie uchwały.
 
§ 4. 1. Jednostka organizacyjna ma prawo, za zgodą Zarządu Powiatu, do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie osobom trzecim, w drodze pisemnej umowy, zawartej na okres nie dłuższy niż czas trwania zarządu, a w przypadku ustanowienia zarządu na czas nieoznaczony, na okres nie dłuższy niż 10 lat.
 
2. Na uzasadniony wniosek jednostki organizacyjnej Zarząd Powiatu może jednorazowo wyrazić zgodę na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni.
        
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 następuje na okres do 12 miesięcy, z jednoczesnym zobowiązaniem jednostki organizacyjnej do przedkładania Zarządowi Powiatu wykazu zawartych umów.
 
4. Zarząd Powiatu wyraża zgodę, o której mowa w ust.1 i 2 w formie uchwały.
 
5. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością może wypowiedzieć każdą umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 
6. Bez zgody Zarządu Powiatu, z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu, jednostka organizacyjna może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy:
 
1)    najemca lub dzierżawca korzysta z przedmiotu najmu lub dzierżawy w sposób sprzeczny z warunkami umowy,
2)    zaległości z zapłatą czynszu przekraczają trzy pełne okresy płatności,
3)    nieruchomość lub jej część została oddana przez najemcę lub dzierżawcę do korzystania osobom trzecim.
 
§ 5. 1. W przypadku, gdy o wynajem lub dzierżawę występuje więcej jak jeden podmiot, oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę następuje w drodze przetargu.
 
2. W przypadku określonym w ust.1 kierownik jednostki organizacyjnej określa formę i warunki przetargu oraz powołuje komisję przetargową.
 
§ 6. Jednostka organizacyjna może odstąpić od przeprowadzenia przetargu na wynajem lub dzierżawę w przypadku gdy:
 
1)    dotychczasowy najemca lub dzierżawca przed wygaśnięciem umowy najmu lub dzierżawy, zgłosi chęć dalszego korzystania z nieruchomości,
 
2)    w wynajmowanej lub wydzierżawianej nieruchomości prowadzona będzie działalność charytatywna, opiekuńcza, oświatowa, wychowawcza lub sportowo-turystyczna,
 
3)    w drodze przetargu nie zostanie wyłoniony najemca lub dzierżawca nieruchomości,
 
4)    w sytuacji nagłej, skutkującej korzystną dla jednostki organizacyjnej możliwością wynajęcia określonej powierzchni na okres do 7 dni.
 
§ 7. 1. Użyczenie nieruchomości może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na cele nie związane z działalnością zarobkową.
 
2.Biorący w użyczenie zobowiązany jest ponosić wszystkie opłaty związane z przedmiotem użyczenia.
 
§ 8. 1. Dochody uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy z nieruchomości oddanych przez jednostki organizacyjne do odpłatnego korzystania stanowią dochody Powiatu.
 
2. Dochody z najmu i dzierżawy należy planować w wydatkach na remonty i konserwacje, określając jednocześnie ich zakres oraz na zakup pozostałych środków trwałych w używaniu, w tym środków dydaktycznych.
 
3.Środki uzyskane z najmu i dzierżawy przekazywane będą na rzecz jednostki organizacyjnej na wydatki, o których mowa w ust. 2,do wysokości ich uzyskania.
 
§ 9. 1. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do przekazywania na rachunek budżetu Powiatu dochodów określonych w § 8 ust.1. zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie przekazywania dochodów Powiatu Średzkiego przez powiatowe jednostki budżetowe.
 
2.Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do przekazywania Zarządowi Powiatu, w terminie do 25 lutego corocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wydatkowania dochodów, o których mowa w § 8 (ujmując je w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu).
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                          
                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                       (-) mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/62/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym z trwały zarząd.
 
Stosownie do art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 578 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami.
Zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne powiatu ustala Rada Powiatu w drodze uchwały.
Ponieważ przeprowadzone kontrole w powiatowych jednostkach organizacyjnych wykazały nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami przekazanymi tym jednostkom w trwały zarząd oraz mając na uwadze w szczególności zasady racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania mieniem Powiatu, zaistniała potrzeba określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przekazanych w trwały zarząd tym jednostkom.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych