Uchwały - 2003 rok

UCHWAŁA NR XI/63/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku

UCHWAŁA NR XI/63/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
 
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
 
         Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
         § 1. Nie uwzględnia się wezwania do usunięcia naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały Nr IX/45/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 października 2003 roku w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
 
         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/63/2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
 
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
 
         Pismem wniesionym w dniu 21.11.2003 r., skierowanym do Rady Powiatu Średzkiego, pełnomocnik radnej Małgorzaty Kizer na podstawie art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym wezwał do usunięcia naruszenia prawa, poprzez uchylenie uchwały Nr IX/45/2003 z dnia 21.10.2003 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
Uchwale zarzucono rażące naruszenie prawa materialnego - art.5 ust. 3 w zw. z art. 4 pkt 6 i w zw. z art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
         Trzeba zauważyć, iż w zakresie zgodności z prawem kwestionowanej uchwały podlegała ona już ocenie przez organ nadzoru, tj. Wojewodę, który w terminie 30dni od dnia jej doręczenia nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego o takiej niezgodności. W uzasadnieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa nie wykazano też, jaki interes prawny lub uprawnienie radnej zostało naruszone uchwałą. Kwestionowana uchwała o odwołaniu członka Zarządu Powiatu nie została podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej rozumianej jako organizatorska działalność powiatu podejmowana w interesie zbiorowym i kierowana na zewnątrz, dlatego nie podlega zaskarżeniu na podstawie przepisu art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym (wyrok NSA z dn. 26.02.1999 r. II S.A. 653/98).
         Z tych względów wezwanie nie zasługuje na uwzględnienie.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych